Komunikaty Zarządu UTW

2012.03.12 Wyk?ad F.Skibickiego : Historia dzia?dowskiego zamku.
12 marca o godz. 10.00 w auli DCKU przy ul. Polnej 11A odb?dzie si? wyk?ad Franciszka Skibickiego: „Historia dzia?dowskiego zamku. Okres budowy i rozkwitu”. Po wyk?adzie b?dzie mo?liwo?? nabycia ksi??ki... [więcej]

2012.03.10 Wycieczka w Góry ?wietokrzyskie 21-25 maja 2012r
W dniach 21-25 maja zapraszamy na wycieczk? w Góry ?wi?tokrzyskie. Program na stronie Sekcji Krajoznawczo-Turystycznej oraz w biurze UTW. Zapisy Kol. Jerzy D?browski i Jerzy Giezek. Koszt ok. 500 z?.... [więcej]


2012.03.08 ?yczenia z okazji Dnia Kobiet
Wszystkim Kole?ankom – s?uchaczkom UTW w Dzia?dowie panowie z Zarz?du z Prezesem Kol. Jerzym Giezkiem z okazji Dnia Kobiet sk?adaj? najserdeczniejsze ?yczenia. ... [więcej]

2012.03.08 Spotkanie Zarz?du UTW z Opiekunami i Kierownikami Sekcji
W dniu 8 marca o godz. 10.00 w ?wietlicy PCK przy ul. Ksi??odworskiej 23 odb?dzie si? robocze spotkanie cz?onków Zarz?du UTW oraz kierowników i opiekunów sekcji. Ze wzgl?du na wa?no??... [więcej]


2012.03.06 Dy?ury Cz?onków Zarz?du w Biurze UTW
Dy?ury cz?onków Zarz?du UTW pe?nione s? w czwartki w godz. 10-13 z wyj?tkiem 5 kwietnia / przed ?wi?tami/ kiedy biuro UTW b?dzie nieczynne. ... [więcej]

2012.03.05 Komunikat Zarz?du
Na pierwszym spotkaniu w dniu 1 marca Zarz?d UTW ukonstytuowa? si? w nast?puj?cym sk?adzie: Jerzy Giezek ... [więcej]


2012.03.05 Spotkanie Klubu Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki - w programie Opera "Fidelio" L.v. Beethowena.
5 marca o godz. 9,00 w ma?ej sali widowiskowej MDK odb?dzie si? spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W programie opera "Fidelio" Ludwiga van Beethowena. Zapraszamy... [więcej]

2012.03.02 Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy
W dniach 2, 16 i 30 marca Sekcja P?ywacka „Delfin” zaprasza na basen do M?awy. ... [więcej]


2012.03.01 Spotkanie DKK w kawiarni "Dolce Vita" o godz 17,00
W dniu 1 marca o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? M. A. Shaffer... [więcej]

2012.02.27 Uwaga Kierownicy i Opiekunowie Sekcji
Kierownicy i opiekunowie sekcji proszeni s? o sporz?dzenie sprawozda? za I semestr i dostarczenie ich do biura UTW w terminie do 27 lutego. ... [więcej]UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl