Sekcje: Turystyczna, Nordic Walking

NORDIC WALKING         „J?DRUSIOWE W?ÓCZYKIJE”

Marian Andrzej Odachowski

Nordic walking – to forma rekreacji polegaj?ca na marszach ze specjalnymi kijami. Wymy?lony zosta? w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako ca?oroczny trening dla narciarzy biegowych. W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking anga?uje stosowanie si?y do kijków z obu stron, dlatego osoby uprawiaj?ce nordic walking w wi?kszym zakresie, cho? mniej intensywnie, anga?uj? mi??nie cia?a. Korzy?ci wynikaj?ce ze spacerów z kijkami:
?atwo?? wchodzenia na wzgórza
spala si? wi?cej kalorii ni? przy normalnym chodzeniu o 20-40%
zwi?ksza si? stabilno?? przy chodzeniu z kijkami
jest mniejszy nacisk na piszczele, kolana, biodra i plecy
odci??one s? stawy, co jest szczególnie wa?ne dla osób starszych
usprawnienie uk?adu oddechowego i sercowo-naczyniowego
zwi?kszenie poboru tlenu przeci?tnie o 20-58 procent
Sekcja powsta?a na pocz?tku 2007 roku. Zaczynali?my w gronie kilku osób, które po raz pierwszy zetkn??y si? z t? form? rekreacji na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Mielnie jesieni? 2006 roku. Obecnie grupa amatorów spacerów liczy oko?o 15 osób.
Spacerujemy przez ca?y rok z wyj?tkiem dni mro?nych, wietrznych i deszczowych. Spotykamy si? w poniedzia?ki i czwartki o godz. 8,30 na skrzy?owaniu ulic Olszty?skiej i Przemys?owej – przy dzia?kach ko?o dawnego basenu. Spacer zajmuje oko?o godziny, czasem d?u?ej dla ch?tnych. Pokonujemy tras? licz?c? oko?o 5 – 8 kilometrów.
Cz?onkowie sekcji bior? udzia? w organizowanych przez UTW i TMZD spacerkach po Dzia?dowie, najbli?szej okolicy: Komorniki, Malinowo, Burkat, Kl?czkowo, Ksi??y Dwór, Wysoka oraz rajdach pieszych na terenie powiatu.
W 2008 roku grupa w drodze konkursu wybra?a sobie nazw? „J?drusiowe w?óczykije” na cze?? swego kierownika i opiekuna Andrzeja /J?drusia/ Odachowskiego.
25 kwietnia 2009r dru?yna – patrol „J?drusiowe w?óczykije” w sk?adzie 8 osób pod kierunkiem Kol. Agaty Pstr?gowskiej wzi??a udzia? w Harcerskim Rajdzie Martyrologii w okolicach Lidzbarka Welskiego. Nasza grupa zosta?a wyró?niona w kategorii seniorów za przygotowanie materia?ów na temat gen. W?adys?awa Andersa oraz sprawno?? i rozwi?zywanie zada? rajdowych na trasie.

Sprawozdanie Sekcji Turystycznej i Nordic Walking za rok 2014 - I pó?rocze [b/]
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie

Sprawozdanie Sekcji Turystycznej i Nordic Walking
za I pó?rocze 2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie

Sekcja liczy aktualnie oko?o 150 cz?onków. W 2014 r. odby?y si? 4 spotkania informacyjno-organizacyjne dotycz?ce planowanej wycieczki na ziemi? lubusk? oraz wycieczki do Pogorzelicy po zako?czeniu wyk?adów w auli DCKU lub DAR S.A.


Sprawozdanie Sekcji Turystycznej i Nordic Walking
za II pó?rocze 2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie

W okresie wakacyjnym odby?y si? nast?puj?ce imprezy:

- dwudniowy rajd pieszy grunwaldzki dla 15 uczestników w dniach 11-12 lipca na     trasie Turza Ma?a – P?o?nica- Prioma -Wysoka – Turza Wielka – Uzdowo

- wyjazd na Festiwal Kultury Romskiej do Ciechocinka 1 sierpnia dla 50 osób

- rajd pieszy 11 sierpnia wokó? Dzia?dowa z okazji 670-lecia z udzia?em ok. 40 osób

- rajd rowerowy wokó? Dzia?dowa z udzia?em ok. 40 osób na trasie ok. 30 km

- spacer po Dzia?dowie i zwiedzanie zabytkowych piwnic zamku 13 sierpnia

- sp?yw kajakowy po Welu i Dzia?dówce w dniach 9-10 sierpnia z udzia?em 38 osób

- rajd pieszy „Po Z?oty Li?? jesieni” na terenie gminy P?o?nica szlakiem pomników i     cmentarzy I wojny ?wiatowej dla 15 osób 20-21 wrze?nia

- rajd pieszy wokó? Dzia?dowa z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci 10 listopada
    z udzia?em ok. 20 osób

-wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Tuwim dla doros?ych”
    19 listopada dla 50 osób po??czony ze zwiedzaniem Europejskiego Centrum     Solidarno?ci / A. Furtak/

Próba organizacji wycieczki do Pary?a i zamków nad Loar? nie powiod?a si? z uwagi na brak wystarczaj?cej ilo?ci ch?tnych i dofinansowania ze ?rodków PCPR.

Sekcja Nordic Walking nie odbywa?a zbiorowych spotka?. Cz?onkowie spaceruj? indywidualnie lub w mniejszych grupach 5-8 osobowych we wszystkie dni tygodnia.
17 grudnia 12 osobowa grupa cz?onków sekcji na zaproszenie wójta Gminy I?owo i GOK bra?a udzia? w otwarciu nowej trasy nordic-walking w Narzymiu.

                                Marian Odachowski

Program wycieczki do Pogorzelicy


Termin:     20-27.06.2015

Baza:         O?rodek wczasowy „Komandor” w Pogorzelicy
        www.owkomandor.pl


20 czerwca godz. 8,00 wyjazd z parkingu na dworcu PKS/PKP- przejazd do Pogorzelicy
po drodze zwiedzanie: kamienne kr?gi Odry lub /i Grzybnica

21 czerwca – wypoczynek Pogorzelica

22 czerwca - wycieczka ca?odniowa; Trz?sacz -?wierzno-Kamie? Pom.
Wolin-Mi?dzyzdroje- Dziwnów
wieczorek taneczny

23 czerwca – wypoczynek Pogorzelica /ewentualnie Niemcy/

24 czerwca – wycieczka do lub po obiedzie ; Trzebiatów-Gryfice-Cerekwica-
                            Karnice -Pobierowo- Pustkowo

25 czerwca- wycieczka ca?odniowa: Ko?obrzeg + ?widwin – P?oty- Tychowo
                        ewentualnie rejs

26 czerwca – wypoczynek Pogorzelica

27 czerwca /sobota/ - powrót do Dzia?dowa
        po drodze zwiedzanie: Szymbark lub B?domin
        /dworek J. Wybickiego - Muzeum Hymnu Polskiego/


                                oprac. Marian Odachowski

W wolne dni piesze lub autokarowe krótkie wycieczki / Trz?sacz, Niechorze, Rewal/
Mo?liwa wycieczka do Niemiec wg zapotrzebowania uczestników.


Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl