Sekcja: Bryd?owa, Klub Mi?osników Teatru,Opery i Operetki

SEKCJA BRYD?OWA

                                       
                                        Dzia?dowo, 2012.06.10.

SPRAWOZDANIE
z dzia?alno?ci Sekcji Bryd?a Sportowego

    W sekcji dzia?a oko?o 15 osób, które spotykaj? si? w ka?dy poniedzia?ek o godz.18 w sali lustrzanej Miejskiego Domu kultury. Staramy si? pozna? podstawy bryd?a sportowego, który jest ciekawszy i bardziej sprawiedliwej od gry na robry. Prezentujemy ro?ny stopie? zaawansowania. Niektórzy dopiero poznaj? tajniki licytacji i rozgrywki, inni bior? udzia? w turniejach i rozgrywkach ligowych. Wszyscy razem doskonale bawimy si? i uczymy, nie tylko gry ale i odpowiedzialno?ci za wspó?dzia?anie z partnerem.

    Cztery pary bra?y udzia? w rozgrywkach Grand Prix Dzia?dowa o puchar Burmistrza Miasta. Po zako?czeniu 32 turniejów / 22 zaliczane do klasyfikacji ko?cowej/ w czo?ówce znalaz?y si? dwie nasze pary: II miejsce Aleksandra i Marian Odachowscy, III miejsce Irena i Bogdan Ulatowscy. Na IX miejscu Prezes UTW Jerzy Giezek ze swoim partnerem Józefem Antoszewskim.

    A. i M. Odachowscy oraz I. i B. Ulatowscy reprezentowali Dzia?dowo w dru?ynowych rozgrywkach okr?gowej ligi bryd?a sportowego, przyczyniaj?c si? do zaj?cia III miejsca przez zespó? „Konwencja” MDK Dzia?dowo.

    W rozegranym 11 maja Indywidualnym Turnieju Bryd?a Sportowego o Puchar Przewodnicz?cego Rady Miasta Dzia?dowo II miejsce zaj??a Irena Ulatowska, III miejsce W?odzimierz Radomski.

    Na Grunwaldzkim Zje?dzie bryd?owych internautów w D?brównie w dniach 7-10 czerwca para A. i M. Odachowscy dwukrotnie wywalczy?a VI lokat? w turnieju par na maksy i impy, natomiast w turnieju mikstów /pary mieszane/ VI miejsce zaj??a para Jadwiga Trzci?ska i W?odzimierz Radomski, VII miejsce I. I B. Ulatowscy.

    W poniedzia?ki i pi?tki trenujemy. Pocz?tek o godz. 18,00 w sali prób MDK. Przygotowujemy si? to ogólnopolskiego turnieju bryd?a sportowego, który zostanie rozegrany w Dzia?dowie 22 lipca. Zapraszamy wszystkich ch?tnych.

                                Bogdan Ulatowski

Klub Mi?o?ników Teatru,Opery i Operetki.

SPRAWOZDANIE
Z dzia?alno?ci Klubu Mi?o?ników Teatru, Opery i Operetki
Za okres od 20.01.2017 do 25.02.2018
W okresie sprawozdawczym Klub odby? 15 spotka? , w trakcie których uczestnicy mogli uczestniczy? w wyjazdach lub obejrze? na miejscu nw spektakle:
23.01.2017 – Operetka „Ptasznik z Tyrolu” C. Zellera
13.02.2018 – Opera „Makbet „ Giuseppe Verdiego
27.02.2017 – Operetka” Ksi??niczka Czardasza” Imre Kalmana
13.03.2017 - Operetka ”Car i Cie?la” A. Lorzinga
27.03.2017 – Opera „Makbet” G. Verdiego
24.04.2017 – musical” Jesus Christ Superstar” Rolanda Stigwooda
15.05.2017 – Opera „Rigoletto” G.Verdiego
05.06.2017 – Operetka „Gondolierzy” A. Sulivana
03.10.2017 – Wyjazd do Teatru Wielkiego w ?odzi na operetk? ” Noc w Wenecji” J. Straussa
12.11.2017 . Wyjazd do Teatru w Elbl?gu na sztuk? „ Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” W. Bogus?awskiego.
13.11.2017 – Opera „Turandot” G. Pucciniego
27.11.2017 – Balet „ Coppelia” Leo Delibasa
20.01.2018 – Wyjazd do Teatru w Elbl?gu na sztuk?” „Skapiec” Moliera
22.01.2018 – Opera „Opowie?ci Hoffmana” J. Offenbacha
05.02.2018 – Operetka „Mikado” A Sulivana
Informujemy ?e spotkania Klubu s? otwarte dla wszystkich mieszka?ców powiatu dzia?dowskiego interesuj?cych si? sztuk? teatralna, operow? i operetkow?.
Nasze spotkania odbywaj? si? w ka?dy drugi i czwarty poniedzia?ek miesi?ca w Sali widowiskowej MDK w Dzia?dowie przy ul Wolno?ci 64.
Opiekun Klubu
Antoni Furtak

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl