Statut

STATUT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W DZIA?DOWIE
Rozdzia? I
Postanowienia ogólne.
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie zwany dalej UTW, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokre?lony i dzia?aj?cym na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz U z 2001r. Nr 79,poz.855 z pó?niejszymi zmianami ) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i wolontariacie (Dz U Nr 96 poz. 873 z 2003r ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Terenem dzia?ania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzib? miasto Dzia?dowo.
§3
UTW ma prawo u?ywania piecz?tki „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dzia?dowie" oraz znaków zatwierdzonych przez w?adze UTW. UTW ma prawo wydawania legitymacji cz?onkowskich i za?wiadcze?.

§ 4
1. Dzia?alno?? Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o prac? spo?eczn? cz?onków, jednak?e do niektórych prac mo?e zatrudnia? pracowników na zasadach okre?lonych w przepisach.
2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa si? z maj?tku UTW.
3. UTW dzia?a na rzecz ogó?u spo?ecze?stwa ze szczególnym wyró?nieniem osób starszych, zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym i niepe?nosprawnych.
Rozdzia? II
Cele i ?rodki dzia?ania
§ 5
Celami UTW s? :
1. W??czanie osób starszych i niepe?nosprawnych do systemu kszta?cenia     ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego.
2. Rozwijanie sprawno?ci intelektualnej i fizycznej osób starszych.
3. Aktywizacja spo?eczna i poprawa jako?ci ?ycia osób starszych,
wykluczonych i niepe?nosprawnych.
4. Upowszechnianie kultury i podejmowanie dzia?a? maj?cych na celu upowszechnienie dost?pu do dóbr kultury dla osób starszych
5. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
6. Podejmowanie dzia?a? na rzecz ludzi starszych, wykluczonych i niepe?nosprawnych
7. Podejmowanie dzia?a? maj?cych zapobiega? wykluczeniu spo?ecznemu osób starszych.
8. Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz dzieci i osób starszych potrzebuj?cych pomocy.
9. pomoc spo?eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
10. dzia?alno?? na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo?ecznej osób zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym;
11. dzia?alno?? charytatywna;
12. ochrona i promocja zdrowia;
13. dzia?alno?? wspomagaj?ca rozwój wspólnot i spo?eczno?ci lokalnych;
14. rozwój nauki, szkolnictwa wy?szego, edukacji, o?wiaty i wychowania;
15. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16. wspieranie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
18. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
19. dzia?alno?? na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami;

§ 6
Cele okre?lone w §5 UTW realizuje przez:
1. Wyk?ady specjalistów z ró?nych dziedzin nauki, a w szczególno?ci
dotycz?cych osób starszych;
2. Dzia?ania sekcji i kó? zainteresowa? zgodnie z § 5 okre?laj?cym cele UTW oraz zainteresowaniami cz?onków;
3. Rehabilitacj? ,rekreacj? i rozwój kultury fizycznej;
4.   Prowadzenie dzia?alno?ci kulturalnej, o?wiatowej oraz turystyczno-krajoznawczej;
5.   Lektoraty z j?zyków obcych;
6.   Spotkania z lud?mi nauki, kultury dzia?aj?cymi w kraju i zagranic?;
7.   Samopomoc kole?e?sk? (poza materialn?),
8. Prowadzenie akcji informacyjno-propagandowych oraz dzia?alno?ci wydawniczej o tematyce zwi?zanej z celami i dzia?alno?ci? UTW;
9.   Dzia?alno?? charytatywn? okre?lon? mo?liwo?ciami cz?onków UTW;
10. Rozwijanie dzia?alno?ci nieodp?atnej i odp?atnej po?ytku publicznego realizujacej cele
okre?lone w § 5.
11. Wyst?powanie z wnioskami i opiniami do w?a?ciwych w?adz i urz?dów w sprawach dotycz?cych wspólnej realizacji celów, okre?lonych w § 5 oraz pozosta?ej dzia?alno?ci statutowej UTW w tym na rzecz dzia?alno?ci wspomagaj?cej rozwój wspólnot i spo?eczno?ci lokalnych
12. Wykonywanie zada? b?d?cych w sferze zada? publicznych samorz?dów i ministerstw w zakresie: promocji zdrowia, wolontariatu, rehabilitacji i rekreacji fizycznej osób starszych, zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu osób starszych i niepe?nosprawnych oraz innych mieszcz?cych si? w zakresie okre?lonym w § 5 Statutu .
§ 6 a
UTW prowadzi dzia?alno?? po?ytku publicznego :
– odp?atn? w zakresie: integracji, rehabilitacji, kultury fizycznej, kulturaln?, turystyczno-krajoznawcz?, edukacji – (j?zyki obce i kursy komputerowe) . Dzia?alno?? odp?atna jest dzia?alno?ci? non-profit.
– nieodp?atn? w zakresie: o?wiaty osób doros?ych , promocji zdrowia, samopomocy i pomocy osobom niepe?nosprawnym, integracji spo?ecznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony praw konsumentów i osób starszych, wolontariat dla dzieci i osób starszych, oraz inne w zakresie realizacji celów okre?lonych w § 5.

§7
UTW wspó?pracuje i mo?e ??czy? si? w Zwi?zki lub Federacje :
1. z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególno?ci z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku;
2. z innymi instytucjami i organizacjami wyra?aj?cymi ch?? wspó?uczestnictwa w realizacji celów okre?lonych w Statucie UTW.


Rozdzia? III

Cz?onkowie, ich prawa i obowi?zki
§8
Cz?onkowie UTW dziel? si? na:
1. zwyczajnych,
2. wspieraj?cych,
3. honorowych.
§9
1. Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? osoba, która osi?gn??a wiek emerytalny lub jest w wieku przedemerytalnym, jest na rencie inwalidzkiej, jest bezrobotna lub niepe?nosprawna, dysponuje wolnym czasem i dokona?a formalnego zg?oszenia wed?ug ustalonego trybu rejestracji.
2. Decyzj? o przyj?ciu w poczet cz?onków podejmuje Zarz?d UTW.
§10
1. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna, która zobowi?zuje si? do systematycznego op?acania sk?adki cz?onkowskiej, dobrowolnie ustalonej, b?d? zadeklaruje okre?lone bezp?atne ?wiadczenia na rzecz UTW.
2. Cz?onkowie wspieraj?cy mog? bra? czynny udzia? w dzia?aniach osobi?cie lub przez upe?nomocnionego przedstawiciela.
§11
Cz?onkiem honorowym mo?e by? osoba fizyczna, szczególnie zas?u?ona w urzeczywistnianiu celów UTW. Godno?? cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie Cz?onków na wniosek Zarz?du.
§12
Cz?onkom zwyczajnym UTW przys?uguje prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. uczestniczenia we wszystkich organizowanych zaj?ciach;
3. korzystania z pomocy i urz?dze? UTW;
4. uczestniczenie w Walnych Zebraniach;
5. zg?aszanie wniosków dotycz?cych dzia?alno?ci UTW.
§13
Cz?onkowie wspieraj?cy maj? prawo korzysta? z wszelkich praw § 12 za wyj?tkiem pkt. 1.
§14
Cz?onkowie honorowi korzystaj? w wszystkich praw przys?uguj?cych cz?onkom zwyczajnym oraz zwolnieni s? z p?acenia sk?adek. Obowi?zkiem cz?onka honorowego jest przestrzeganie Statutu i dba?o?? o dobre imi? UTW.
§15
Do obowi?zków cz?onków zwyczajnych UTW nale?y:
1. przestrzeganie Statutu
2. przestrzeganie regulaminów oraz uchwa? w?adz UTW;
3. nale?yte wywi?zywanie si? z przyj?tych na siebie obowi?zków;
4. regularne op?acanie sk?adek cz?onkowskich i innych ?wiadcze? obowi?zuj?cych zgodnie z przyj?tymi uchwa?ami;
5. przestrzeganie zasad wspó??ycia spo?ecznego oraz wzajemnej ?yczliwo?ci i pomocy kole?e?skiej.

§16

Cz?onkostwo wygasa przez:
l dobrowolne wyst?pienie zg?oszone na pi?mie;
2. skre?lenie na podstawie uchwa?y Zarz?du z powodu niep?acenia sk?adek przez okres jednego roku, mimo upomnie?;
3. ?mier? cz?onka lub utraty osobowo?ci prawnej cz?onka wspieraj?cego b?d?cego osob? prawn?;
4. wykluczenie z UTW na skutek prawomocnego orzeczenia S?du Kole?e?skiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwa? i regulaminów lub dzia?ania na szkod? UTW;
5. pozbawienia godno?ci cz?onka honorowego w wyniku uchwa?y w?adzy, która t? godno?? nada?a.
§17
Cz?onkostwo mo?e by? te? zawieszone uzasadnion? decyzj? Zarz?du .
§18
Od uchwa?y Zarz?du UTW o skre?leniu z listy cz?onków lub zawieszenia przys?uguje prawo z?o?enia odwo?ania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty jej dor?czenia.
Rozdzia? IV
W?adze UTW
§19
1. W?adzami UTW s?:
a) Walne Zebranie Cz?onków;
b) Zarz?d;
c) Komisja Rewizyjna;
d) S?d Kole?e?ski.
2. Walne Zebranie mo?e powo?a? inne organy UTW i okre?li? ich kompetencje.
3. Kadencja wszystkich w?adz trwa 3 lata.
§20
Wybór w?adz odbywa si? w g?osowaniu tajnym lub jawnym w zale?no?ci od uchwa?y Walnego ?ebrania Cz?onków.
§21
Uchwa?y w?adz zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, w obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania, chyba, ?e Statut lub ustawa stanowi inaczej.
§22
Funkcji we w?adzach okre?lonych w §19 pkt. b), c) i d) nie mo?na ??czy?.
Rozdzia? V
Walne Zebranie Cz?onków
§23
1) Walne Zebranie Cz?onków jest najwy?sz? w?adz? UTW.
2) Walne Zebranie Cz?onków mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków nale?y:
1) wybór Prezesa
2) cz?onków Zarz?du,
3) Komisji Rewizyjnej
4) S?du Kole?e?skiego;
5) odwo?anie Prezesa i pozosta?ych Cz?onków Zarz?du, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego w trakcie trwania Kadencji;
6) uchwalanie g?ównych kierunków dzia?alno?ci merytorycznej i finansowej;
7) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozda? z dzia?alno?ci Zarz?du, Komisji Rewizyjnej i S?du Kole?e?skiego;
8) udzielanie ust?puj?cemu Zarz?dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
9) uchwalanie zmian w Statucie UTW
10) podejmowanie uchwa? w sprawach przedstawionych przez Zarz?d;
11) uchwalanie regulaminów wewn?trznych UTW;
12) ustalanie wysoko?ci sk?adek dla cz?onków zwyczajnych i wpisowego;
13) rozpatrywanie odwo?a? od orzecze? S?du Kole?e?skiego o wykluczeniu z cz?onkostwa UTW;
14) nadawanie i pozbawianie godno?ci cz?onka honorowego;
15) podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu UTW z okre?leniem sposobu likwidacji stowarzyszenia i przeznaczenia aktywów.

§25
Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje Zarz?d:
1) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz?onków -co trzy lata;
2) Walne Zebranie Cz?onków sprawozdawcze- raz w roku;
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków w miar? potrzeb, na wniosek:
- 25% cz?onków,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej'
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by? zwo?ane najpó?niej w terminie 30 dni od z?o?enia wniosku. .
5) O terminie Walnego Zebrania Cz?onków wraz z proponowanym porz?dkiem obrad Zarz?d zawiadamia cz?onków minimum na 14 dni przed terminem zebrania;
6) Walne Zebranie Cz?onków wybiera Prezydium zebrania, zatwierdza regulamin i porz?dek obrad.
§26
Uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków plus l - w pierwszym terminie zwo?ania zebrania i bez wzgl?du na ilo?? obecnych - w drugim terminie.
§27
W Walnym Zebraniu Cz?onków udzia? bior?:
1) z g?osem decyduj?cym - cz?onkowie zwyczajni i honorowi;
2) z g?osem doradczym - cz?onkowie wspieraj?cy
3) osoby zaproszone.
Rozdzia? VI
Zarz?d
§28
1) Zarz?d UTW jest najwy?sz? w?adz? w okresie pomi?dzy Walnymi Zebraniami Cz?onków.
2) Zarz?d sk?ada si? maksymalnie z 11 osób, w tym Prezesa, jednak nie mniej ni? 9 osób .
3) Prezesa i pozosta?ych cz?onków Zarz?du wybiera Walne Zebranie Cz?onków.
4) Na pierwszym posiedzeniu Zarz?d wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza, zast?pc? sekretarza, skarbnika i zast?pc? skarbnika .
5) Zarz?d mo?e w trakcie trwania kadencji uzupe?ni? swój sk?ad poprzez dokooptowanie w liczbie nie wi?kszej ni? 1/3 sk?adu wybranego przez Walne Zebranie Cz?onków.
§29
Do kompetencji Zarz?du nale?y:
1) kierowanie dzia?alno?ci? UTW zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów oraz wytycznych i uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków;
2) realizowanie uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków;
3) zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków;
4) okre?lanie potrzeb finansowych oraz zarz?dzanie maj?tkiem UTW w sprawach niezastrze?onych dla Walnego Zebrania Cz?onków;
5) prowadzenie gospodarki finansowo-maj?tkowej;
6) sk?adanie sprawozda? Walnemu Zebraniu Cz?onków;
.7) podejmowanie uchwa? w sprawach cz?onkowskich, przyjmowanie i skre?lanie cz?onków zwyczajnych i wspieraj?cych oraz w uzasadnionych przypadkach zwalnianie cz?onków zwyczajnych od obowi?zku p?acenia sk?adki cz?onkowskiej i podejmowanie innych uchwa? niezb?dnych do prawid?owego dzia?ania Zarz?du, a niezastrze?onych dla Walnego Zebrania Cz?onków;
8) organizacja biura UTW;
9) organizowanie sekcji i zespo?ów zainteresowa? oraz nadzorowanie ich dzia?alno?ci;
10) opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych niezastrze?onych dla Walnego Zebrania Cz?onków;
11) rozstrzyganie sporów mi?dzy cz?onkami UTW;
12) wyst?powanie z wnioskami do Walnego Zebrania Cz?onków o nadanie lub pozbawienie cz?onkostwa honorowego;
13) reprezentowanie UTW na zewn?trz i dzia?anie w jego imieniu;
14) zawieranie umów o prac? i umów zlecenia w przypadkach zaistnienia takich potrzeb.
15) Sporz?dzanie rocznych sprawozda? merytorycznych i finansowych z dzia?alno?ci UTW z podaniem ich do publicznej wiadomo?ci.
16) Przekazywanie tych sprawozda? ministrowi w?a?ciwemu do spraw zabezpieczenia spo?ecznego.

§30
1) Posiedzenia Zarz?du zwo?ywane s? w miar? potrzeby, nie rzadziej jednak ni? raz w miesi?cu, w wyj?tkiem przerwy w okresie wakacyjnym.
2) Uchwa?y Zarz?du zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy liczby cz?onków Zarz?du, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równej ilo?ci g?osów za i przeciw , decyduje g?os Prezesa.
Rozdzia? VII
Komisja Rewizyjna

§31
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli dzia?alno?ci UTW. Kontroluje jego dzia?alno?? nie rzadziej ni? raz w roku..
2) W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarz?dowi a swoje Sprawozdania sk?ada na Walnym Zebraniu Cz?onków.
3) Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3-5 cz?onków i wybiera spo?ród siebie: przewodnicz?cego, jego zast?pc? i sekretarza.
4) W razie wyga?ni?cia mandatu w czasie trwania kadencji na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna powo?uje zast?pc? cz?onka,
5) Uchwa?y zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów, przy obecno?ci, co najmniej po?owy liczby cz?onków, w tym przewodnicz?cego lub jego zast?pcy.
W przypadku równej ilo?ci g?osów za i przeciw , decyduje g?os
Przewodnicz?cego .
6) Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej maj? prawo bra? udzia? z g?osem     doradczym w posiedzeniach Zarz?du.
§32
Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:

1) Kontrolowanie dzia?alno?ci UTW
2) Nadzór nad bie??c? gospodarka finansow? w zakresie Umów, wygranych     konkursów, zada? zleconych, ?ci?galno?ci sk?adek cz?onkowskich itp.
3) Sk?adanie Wniosków z Kontroli na Walnym Zebraniu cz?onków.
4) Prawo zwo?ania: Zebrania Zarz?du, Walnego Zebrania Cz?onków oraz     Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków .
5) Przedstawianie Zarz?dowi wniosków wynikaj?cych z ustale? kontroli     oraz ??danie wyja?nie?.
6) Sk?adanie wniosków o absolutorium dla W?adz UTW
7) Sk?adanie Sprawozda? ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu     Cz?onków.
§33
Osoby wchodz?ce w sk?ad Komisji Rewizyjnej :
a-Nie mog? by? równocze?nie Cz?onkami Zarz?du, ani pozostawa? z cz?onkami tego organu w ?adnym stopniu pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia.
b- Nie mog? by? skazani prawomocnymi wyrokami s?du za przest?pstwa z winy umy?lnej,
c-Mog? otrzymywa? wynagrodzenie z tytu?u pe?nienia funkcji w tym organie z zastrze?eniem art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r , o wynagrodzeniu osób kieruj?cych niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdzia? VIII

S?d Kole?e?ski
§34
1) S?d Kole?e?ski sk?ada si? z 3-5 cz?onków i wybiera spo?ród siebie: przewodnicz?cego, jego zast?pc? i sekretarza
2) S?d Kole?e?ski orzeka w sk?adzie co najmniej trzyosobowym.

§35
Do zakresu dzia?ania S?du Kole?e?skiego nale?y:
1) rozpatrywanie spraw zwi?zanych z naruszeniem przez cz?onków postanowie? Statutu,regulaminów, uchwa? w?adz UTW, sporów powsta?ych na tle dzia?alno?ci UTW oraz sporów pomi?dzy cz?onkami a w?adzami UTW;
2) sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków;
3) orzekanie w kwestiach zgodno?ci wewn?trznych przepisów i decyzji w?adz UTW ze Statutem;
4) przedstawianie Zarz?dowi oraz Walnemu Zebraniu Cz?onków wniosków w sprawach wynikaj?cych z dzia?alno?ci S?du Kole?e?skiego.
§36
1) Orzeczenia S?du Kole?e?skiego zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów.
W przypadku równej ilo?ci g?osów za i przeciw , decyduje g?os
Przewodnicz?cego .
2) S?d Kole?e?ski mo?e orzeka? nast?puj?ce kary:
a/ upomnienie     .
b/ zawieszenie w prawach cz?onków UTW na okres jednego roku
c/ wykluczenie z UTW
d/ S?d mo?e tak?e umorzy? post?powanie.
3) Od orzecze? S?du Kole?e?skiego przys?uguje odwo?anie do Zarz?du UTW w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia
4) Od orzecze? S?du Kole?e?skiego w sprawach dotycz?cych cz?onka Zarz?du przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebrania Cz?onków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
5) : Przewodnicz?cemu S?du Kole?e?skiego przys?uguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz?du i Komisji Rewizyjnej z g?osem doradczym.


Rozdzia? IX
Maj?tek i fundusze oraz postanowienia ko?cowe
§37
Do realizowania zada? statutowych UTW posiada maj?tek który powstaje z:
1) sk?adek cz?onkowskich i wpisowego;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji i subwencji;
4) dzia?alno?ci odp?atnej i nieodp?atnej po?ytku publicznego;
5) udzia?ów i odsetek bankowych;
6) ofiarno?ci publicznej.
§38
1. ?rodki pieni??ne s? przechowywane na koncie bankowym UTW – dopuszcza si? pogotowie kasowe w kwocie do 1000z?.,
2. Pozyskany maj?tek s?u?y wy??cznie realizacji zada? statutowych lub publicznych,
3. UTW prowadzi gospodark? finansow? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obci??ania maj?tku UTW podejmuje Zarz?d.
5. Do zawierania Umów, udzielania pe?nomocnictw i sk?adania o?wiadcze? woli w sprawach maj?tkowych Stowarzyszenia , upowa?nione s? ??cznie dwie osoby w tym Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik
6. Do reprezentowania UTW wobec innych organów w tym organów administracji publicznej, upowa?nieni s? jednoosobowo Prezes i Wiceprezesi a w przypadku konieczno?ci zawarcia Umowy formalno-prawnej wymagane s? podpisy dwóch cz?onków Zarz?du w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§39
Niniejszy Statut zabrania:
a) udzielania po?yczek lub zabezpieczania zobowi?za? maj?tkiem organizacji w stosunku do jej cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz osób, z którymi cz?onkowie, cz?onkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim, we wspólnym po?yciu albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich maj?tku na rzecz ich cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich,w szczególno?ci, je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania maj?tku na rzecz cz?onków, cz?onków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich, chyba ?e to wykorzystanie bezpo?rednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub us?ug od podmiotów, w których uczestnicz? cz?onkowie organizacji, cz?onkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni? w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy?szych ni? rynkowe.
§40
Rokiem sprawozdawczym jest:
1) rok akademicki trwaj?cy od l pa?dziernika do 30 wrze?nia nast?pnego roku;
2) rok obrachunkowy tj. rok kalendarzowy.
§41
1. Uchwalenie lub zmiana Statutu wymaga zwyk?ej wi?kszo?ci g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków plus l - w pierwszym terminie zwo?ania zebrania i bez wzgl?du na ilo?? obecnych - w drugim terminie..
1. Podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz?onków wymaga bezwzgl?dnej wi?kszo?ci g?osów, przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwi?zanie Stowarzyszenia mog? by? przedmiotem Walnego Zebrania Cz?onków wy??cznie wtedy, gdy sprawy te zosta?y umieszczone w porz?dku obrad Walnego Zebrania Cz?onków.
3. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz?onków wyznacza likwidatora i okre?la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj?tku.

Niniejszy Statut jako tekst jednolity zosta? Uchwalony na Walnym Zebraniu Cz?onków w dniu 27 lutego 2012roku- natomiast na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25 luty 2013r - zmieniono § 5 i 6 i dodano §6a. Niniejszy wydruk uwzgl?dnia wszystkie zmiany zatwierdzone przez Walne Zebranie Cz?onków w dniu 25.02.2013r..
.

Regulamin Rady Programowej

1. Rada Programowa UTW jest organem doradczym Zarz?du UTW
2. W sk?ad Rady Programowej wchodz?:
- Przedstawiciele uczelni patronackiej - WSIiE w Olsztynie
- Starosta powiatu Dzia?dowo
- Burmistrz Miasta Dzia?dowo
- Dyrektor MDK w Dzia?dowie
- Dyrektor MBP w Dzia?dowie
- Przedstawiciele UTW
Rada Programowa moze liczyc od 9 do 15 cz?onków
3.Rada Wybiera ze swego grona - Przewodniczacego i Sekretarza.
4.Rada Programowa uchwala i zatwierdza tematyke wyk?adów oraz proponuje wyk?adowców.
5. Do kompetencji Rady Programowej nale??:
- Proponowan ie merytorycznego zakresu zaje?
-Proponowanie form dokszta?cania i aktywizacji
-Proponowanie programu studiów uwzgledniajacych potrzeby s?uchaczy UTW
Uczestniczenie w przedsiewzieciach majacych na celu rozwój wspó?pracy z WSIiE w Olsztynie ale równiez z innymi osrodkami naukowymi w kraju i za granic?.
6. Rada Programowa zbiera sie na posiedzeniach co najmniej raz w semestrze.
7. Posiedzenia Rady Programowej s? protoko?owane.
8. Praca w Radzie Programowej jest spo?eczna.

Dostępne załączniki

Statut uchwalony na Walnym Zebraniu 25.02.2013r. Tekst jednolity

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl