Statut

STATUT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W DZIAŁDOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie zwany dalej UTW, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na czas nieokreślony i działającym na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz U z 2001r. Nr 79,poz.855 z późniejszymi zmianami ) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz U Nr 96 poz. 873 z 2003r ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą miasto Działdowo.
§3
UTW ma prawo używania pieczątki „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie" oraz znaków zatwierdzonych przez władze UTW. UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich i zaświadczeń.

§ 4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w przepisach.
2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku UTW.
3. UTW działa na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym wyróżnieniem osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 5
Celami UTW są :
1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia     ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego.
2. Rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych.
3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
wykluczonych i niepełnosprawnych.
4. Upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu upowszechnienie dostępu do dóbr kultury dla osób starszych
5. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
6. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych, wykluczonych i niepełnosprawnych
7. Podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób starszych.
8. Upowszechnienie idei wolontariatu na rzecz dzieci i osób starszych potrzebujących pomocy.
9. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11. działalność charytatywna;
12. ochrona i promocja zdrowia;
13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16. wspieranie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17. rozwój turystyki i krajoznawstwa;
18. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
19. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

§ 6
Cele określone w §5 UTW realizuje przez:
1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności
dotyczących osób starszych;
2. Działania sekcji i kół zainteresowań zgodnie z § 5 określającym cele UTW oraz zainteresowaniami członków;
3. Rehabilitację ,rekreację i rozwój kultury fizycznej;
4.   Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej oraz turystyczno-krajoznawczej;
5.   Lektoraty z języków obcych;
6.   Spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą;
7.   Samopomoc koleżeńską (poza materialną),
8. Prowadzenie akcji informacyjno-propagandowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW;
9.   Działalność charytatywną określoną możliwościami członków UTW;
10. Rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego realizujacej cele
określone w § 5.
11. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących wspólnej realizacji celów, określonych w § 5 oraz pozostałej działalności statutowej UTW w tym na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
12. Wykonywanie zadań będących w sferze zadań publicznych samorządów i ministerstw w zakresie: promocji zdrowia, wolontariatu, rehabilitacji i rekreacji fizycznej osób starszych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych oraz innych mieszczących się w zakresie określonym w § 5 Statutu .
§ 6 a
UTW prowadzi działalność pożytku publicznego :
– odpłatną w zakresie: integracji, rehabilitacji, kultury fizycznej, kulturalną, turystyczno-krajoznawczą, edukacji – (języki obce i kursy komputerowe) . Działalność odpłatna jest działalnością non-profit.
– nieodpłatną w zakresie: oświaty osób dorosłych , promocji zdrowia, samopomocy i pomocy osobom niepełnosprawnym, integracji społecznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony praw konsumentów i osób starszych, wolontariat dla dzieci i osób starszych, oraz inne w zakresie realizacji celów określonych w § 5.

§7
UTW współpracuje i może łączyć się w Związki lub Federacje :
1. z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku;
2. z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji celów określonych w Statucie UTW.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie UTW dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która osiągnęła wiek emerytalny lub jest w wieku przedemerytalnym, jest na rencie inwalidzkiej, jest bezrobotna lub niepełnosprawna, dysponuje wolnym czasem i dokonała formalnego zgłoszenia według ustalonego trybu rejestracji.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd UTW.
§10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do systematycznego opłacania składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź zadeklaruje określone bezpłatne świadczenia na rzecz UTW.
2. Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w działaniach osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.
§11
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§12
Członkom zwyczajnym UTW przysługuje prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach;
3. korzystania z pomocy i urządzeń UTW;
4. uczestniczenie w Walnych Zebraniach;
5. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności UTW.
§13
Członkowie wspierający mają prawo korzystać z wszelkich praw § 12 za wyjątkiem pkt. 1.
§14
Członkowie honorowi korzystają w wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym oraz zwolnieni są z płacenia składek. Obowiązkiem członka honorowego jest przestrzeganie Statutu i dbałość o dobre imię UTW.
§15
Do obowiązków członków zwyczajnych UTW należy:
1. przestrzeganie Statutu
2. przestrzeganie regulaminów oraz uchwał władz UTW;
3. należyte wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków;
4. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących zgodnie z przyjętymi uchwałami;
5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§16

Członkostwo wygasa przez:
l dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie;
2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, mimo upomnień;
3. śmierć członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną;
4. wykluczenie z UTW na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę UTW;
5. pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
§17
Członkostwo może być też zawieszone uzasadnioną decyzją Zarządu .
§18
Od uchwały Zarządu UTW o skreśleniu z listy członków lub zawieszenia przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Rozdział IV
Władze UTW
§19
1. Władzami UTW są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.
2. Walne Zebranie może powołać inne organy UTW i określić ich kompetencje.
3. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
§20
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Żebrania Członków.
§21
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut lub ustawa stanowi inaczej.
§22
Funkcji we władzach określonych w §19 pkt. b), c) i d) nie można łączyć.
Rozdział V
Walne Zebranie Członków
§23
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW.
2) Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) wybór Prezesa
2) członków Zarządu,
3) Komisji Rewizyjnej
4) Sądu Koleżeńskiego;
5) odwołanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w trakcie trwania Kadencji;
6) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej;
7) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8) udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
9) uchwalanie zmian w Statucie UTW
10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTW;
12) ustalanie wysokości składek dla członków zwyczajnych i wpisowego;
13) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z członkostwa UTW;
14) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu UTW z określeniem sposobu likwidacji stowarzyszenia i przeznaczenia aktywów.

§25
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków -co trzy lata;
2) Walne Zebranie Członków sprawozdawcze- raz w roku;
3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w miarę potrzeb, na wniosek:
- 25% członków,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej'
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia wniosku. .
5) O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków minimum na 14 dni przed terminem zebrania;
6) Walne Zebranie Członków wybiera Prezydium zebrania, zatwierdza regulamin i porządek obrad.
§26
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków plus l - w pierwszym terminie zwołania zebrania i bez względu na ilość obecnych - w drugim terminie.
§27
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi;
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający
3) osoby zaproszone.
Rozdział VI
Zarząd
§28
1) Zarząd UTW jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2) Zarząd składa się maksymalnie z 11 osób, w tym Prezesa, jednak nie mniej niż 9 osób .
3) Prezesa i pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
4) Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona 2 wiceprezesów, sekretarza, zastępcę sekretarza, skarbnika i zastępcę skarbnika .
5) Zarząd może w trakcie trwania kadencji uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego przez Walne Zebranie Członków.
§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością UTW zgodnie z postanowieniami Statutu, regulaminów oraz wytycznych i uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
4) określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem UTW w sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;
5) prowadzenie gospodarki finansowo-majątkowej;
6) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;
.7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz w uzasadnionych przypadkach zwalnianie członków zwyczajnych od obowiązku płacenia składki członkowskiej i podejmowanie innych uchwał niezbędnych do prawidłowego działania Zarządu, a niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;
8) organizacja biura UTW;
9) organizowanie sekcji i zespołów zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności;
10) opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;
11) rozstrzyganie sporów między członkami UTW;
12) występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
13) reprezentowanie UTW na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
14) zawieranie umów o pracę i umów zlecenia w przypadkach zaistnienia takich potrzeb.
15) Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności UTW z podaniem ich do publicznej wiadomości.
16) Przekazywanie tych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§30
1) Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, w wyjątkiem przerwy w okresie wakacyjnym.
2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw , decyduje głos Prezesa.
Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§31
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności UTW. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku..
2) W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi a swoje Sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków.
3) Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4) W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna powołuje zastępcę członka,
5) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw , decyduje głos
Przewodniczącego .
6) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem     doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§32
Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie działalności UTW
2) Nadzór nad bieżącą gospodarka finansową w zakresie Umów, wygranych     konkursów, zadań zleconych, ściągalności składek członkowskich itp.
3) Składanie Wniosków z Kontroli na Walnym Zebraniu członków.
4) Prawo zwołania: Zebrania Zarządu, Walnego Zebrania Członków oraz     Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków .
5) Przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli     oraz żądanie wyjaśnień.
6) Składanie wniosków o absolutorium dla Władz UTW
7) Składanie Sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu     Członków.
§33
Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej :
a-Nie mogą być równocześnie Członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b- Nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwa z winy umyślnej,
c-Mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie z zastrzeżeniem art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000r , o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział VIII

Sąd Koleżeński
§34
1) Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza
2) Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.

§35
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu,regulaminów, uchwał władz UTW, sporów powstałych na tle działalności UTW oraz sporów pomiędzy członkami a władzami UTW;
2) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
3) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz UTW ze Statutem;
4) przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawach wynikających z działalności Sądu Koleżeńskiego.
§36
1) Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów za i przeciw , decyduje głos
Przewodniczącego .
2) Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a/ upomnienie     .
b/ zawieszenie w prawach członków UTW na okres jednego roku
c/ wykluczenie z UTW
d/ Sąd może także umorzyć postępowanie.
3) Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu UTW w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia
4) Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawach dotyczących członka Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
5) : Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.


Rozdział IX
Majątek i fundusze oraz postanowienia końcowe
§37
Do realizowania zadań statutowych UTW posiada majątek który powstaje z:
1) składek członkowskich i wpisowego;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji i subwencji;
4) działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego;
5) udziałów i odsetek bankowych;
6) ofiarności publicznej.
§38
1. Środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym UTW – dopuszcza się pogotowie kasowe w kwocie do 1000zł.,
2. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań statutowych lub publicznych,
3. UTW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku UTW podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania Umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia , upoważnione są łącznie dwie osoby w tym Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik
6. Do reprezentowania UTW wobec innych organów w tym organów administracji publicznej, upoważnieni są jednoosobowo Prezes i Wiceprezesi a w przypadku konieczności zawarcia Umowy formalno-prawnej wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§39
Niniejszy Statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§40
Rokiem sprawozdawczym jest:
1) rok akademicki trwający od l października do 30 września następnego roku;
2) rok obrachunkowy tj. rok kalendarzowy.
§41
1. Uchwalenie lub zmiana Statutu wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków plus l - w pierwszym terminie zwołania zebrania i bez względu na ilość obecnych - w drugim terminie..
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wyznacza likwidatora i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Niniejszy Statut jako tekst jednolity został Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 lutego 2012roku- natomiast na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 25 luty 2013r - zmieniono § 5 i 6 i dodano §6a. Niniejszy wydruk uwzględnia wszystkie zmiany zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków w dniu 25.02.2013r..
.

Regulamin Rady Programowej

1. Rada Programowa UTW jest organem doradczym Zarządu UTW
2. W skład Rady Programowej wchodzą:
- Przedstawiciele uczelni patronackiej - WSIiE w Olsztynie
- Starosta powiatu Działdowo
- Burmistrz Miasta Działdowo
- Dyrektor MDK w Działdowie
- Dyrektor MBP w Działdowie
- Przedstawiciele UTW
Rada Programowa moze liczyc od 9 do 15 członków
3.Rada Wybiera ze swego grona - Przewodniczacego i Sekretarza.
4.Rada Programowa uchwala i zatwierdza tematyke wykładów oraz proponuje wykładowców.
5. Do kompetencji Rady Programowej należą:
- Proponowan ie merytorycznego zakresu zajeć
-Proponowanie form dokształcania i aktywizacji
-Proponowanie programu studiów uwzgledniajacych potrzeby słuchaczy UTW
Uczestniczenie w przedsiewzieciach majacych na celu rozwój współpracy z WSIiE w Olsztynie ale równiez z innymi osrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
6. Rada Programowa zbiera sie na posiedzeniach co najmniej raz w semestrze.
7. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.
8. Praca w Radzie Programowej jest społeczna.

Dostępne załączniki

Statut uchwalony na Walnym Zebraniu 25.02.2013r. Tekst jednolity

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2024.10.26 Wyjazd do Flharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
Zarezerwowaliśmy dwa terminy wyjazdu do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na koncerty październikowe. Mamy możliwość wyboru. 21 października 2024 r godz. 18.30 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbędzie się koncert „Perły Muzyki... [więcej]

Galeria

Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl