Sprawozdania Zarz?du

Informacja finansowa z realizacji bud?etu za rok 2017 oraz Preliminarz bud?etowy na rok 2018 do pobrania z zamieszczonych za??czników w postaci plików Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Informacja finansowa z realizacji bud?etu za rok 2016 oraz Preliminarz bud?etowy na rok 2017 do pobrania z zamieszczonych za??czników w postaci plików Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Sprawozdanie merytoryczne Zarz?du UTW za okres od 24 lurego 2015 do 23 lutego 2016 do pobrania z zamieszczonego zalacznika w postaci pliku Word

Informacja finansowa z realizacji bud?etu za rok 2015 oraz Preliminarz bud?etowy na rok 2016 do pobrania z zamieszczonych za??czników w postaci plików Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Informacja finansowe z realizacji bud?etu za rok 2014 oraz Preliminarz bud?etowy na rok 2015 do pobrania z zamieszczonych za??czników w postaci plików Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Informacja Zarz?du UTW o dzia?alno?ci w roku akademickim 2013/2014 do pobrania z zamieszczonego ni?ej za??cznika w postaci pliku .pdf. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Kopie dokumentów zamieszczonych w Bazie Sprawozda? MPIPS - tj:
Bilans uproszczony OPP UTW za rok 2013
Rachunek wyników OPP UTW za rok 2013
Informacja dodatkowa do Sprawozdania OPP UTW za rok 2013
Sprawozdanie merytoryczne OPP UTW za rok 2013

do pobrania z zamieszczonych ni?ej za??czników w postaci plików .pdf.
Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu UTW za rok 2013 do pobrania z zamieszczonego ni?ej za??cznika w postaci pliku Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Preliminarz bud?etowy na rok 2014 do pobrania z zamieszczonych za??czników w postaci plików Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu UTW za rok 2012 do pobrania z zamieszczonego ni?ej za??cznika w postaci pliku Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu UTW za lata 2009 - 2012 do pobrania z zamieszczonego ni?ej za??cznika w postaci pliku Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego


Sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz Preliminarz bud?etowy na rok 2012 do pobrania z zamieszczonych za??czników w postaci plików Word. Mo?liwo?? wydruku samodzielnego

Dostępne załączniki

Sprawozdanie finansowe UTW za rok 2011
Preliminarz bud?etowy UTW na rok 2012
Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu za okres kadencji 2009 - 2012
Preliminarz bud?etowy na rok 2014
Sprawozdanie z dzia?a? Zarz?du za 2013r.
Sprawozdanie za 2012r.
Sprawozdanie merytoryczne OPP UTW za rok 2013
Informacja dodatkowa do Sprawozdania OPP UTW za rok 2013
Rachunek wyników OPP UTW za rok 2013
Bilans uproszczony OPP UTW za rok 2013
Informacja o dzia?alnosci UTW w roku akademickim 2013 - 2014
Informacja finansowa z wykonania preliminarza za 2014r
Preliminarz bud?etu 2015
Sprawozdanie z dzia?alno?ci UTW w 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji Preliminarza finansowego za rok 2015
Preliminarz finansowy na rok 2016
Sprawozdanie merytoryczne Zarz?du za okres od 24 luty 2015 do 23 luty 2016
Wykaz osób które wp?aci?y 1% podatku na rzecz UTW
Informacja z wykonania Preliminarza finasowego za rok 2016
Preliminarz finansowy na rok 2017
Informacja finansowa za rok 2017
Preliminarz bud?etowy na rok 2018
Wykaz osób które przekaza?y dla UTW 1% podatku

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.12.12 Spotkanie oplatkowe
12 grudnia 2019 roku o godzinie 17-tej w restauracji Przedzamcze odbedzie sie spotkanie oplatkowe dla wszystkich studentow UTW. Zapisy i wplaty po 20 zlotych od osoby przyjmujemy na dyzurach w... [więcej]

Galeria

Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie Impreza integracyjna organizacji pozarzadowych w Rybnie
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl