Sekcje: Lektoraty,

LEKTORAT J?ZYKA ROSYJSKIEGO

Opiekun Sekcji - mgr Barbara Stok?os

Lektorat j?zyka rosyjskiego prowadzony jest od kwietnia 2013 r. W zaj?ciach uczestniczy ?rednio 10 s?uchaczy/cz?onków UTW. Spotkania odbywaj? si? raz
w tygodniu- w pi?tki- w wymiarze 2 godz. lekcyjnych w siedzibie PCK przy ul. Ksi??odworskiej.
Celem lektoratu jest poszerzanie kompetencji j?zykowych ukierunkowanych
na komunikacj? j?zykow? oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie struktur leksykalno- gramatycznych. Uczymy j?zyka literackiego z elementami nowoczesnego j?zyka potocznego w mi?ej i przyjaznej atmosferze.
Materia?y do zaj?? przygotowywane s? w oparciu o podr?cznik EKSPEDYCJA autorstwa Jadwigi Dosz, Joanny Gregorczyk i Jolanty Szubskiej
oraz REPETYTORIUM z j?zyka rosyjskiego autorstwa Natalii Kowalskiej i Dory S?awicz.
Tematyka spotka? jest ró?norodna. W roku akademickim 2013/2014 skupiamy si? na nast?puj?cych zagadnieniach:
cz?owiek- wygl?d zewn?trzny, cechy charakteru, uczucia i emocje.
?ycie rodzinne i towarzyskie- czynno?ci ?ycia codziennego, sposoby sp?dzania czasu wolnego, obchody ?wi?t i uroczysto?ci rodzinnych.
Wielkie zainteresowanie w?ród s?uchaczy wywo?ywa?a nauka polskich kol?d w j?zyku rosyjskim oraz struktury leksykalne dotycz?ce ?wi?t Bo?ego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy jak te? tradycje ?wi?teczne w obrz?dku prawos?awnym. S?uchanie pie?ni, ballad i romansów rosyjskich, np. ballad Bu?ata Okud?awy /orygina?/ jak te? rosyjskich piosenek muzyki rozrywkowej
i biesiadnej to jeden z elementów uatrakcyjniania zaj??.

Zaj?cia prowadzone s? nieodp?atnie.


Prowadz?ca: mgr Barbara Stok?osLEKTORAT J?ZYKA NIEMIECKIEGO

prowadz?ca-mgr Aleksandra Odachowska

Lektorat j?zyka niemieckiego prowadzony jest od 06.01.2006r.Na zaj?cia ucz?szcza 12 cz?onków UTW.Spotkania odbywaj? si? w ka?dy pi?tek, w Centrum Kszta?cenia przy ul.Pocztowej.Na zaj?ciach korzystamy z podr?cznika z ?wiczeniami:Sylwii Rapackiej,Ma?gorzaty Lewandowskiej i Joanny Nawrotkiewicz -"Hier und da".
Na lektoracie poznajemy s?ownictwo,zasady gramatyczne,uczymy si? prawid?owej wymowy,czytania i konstruowania w?asnych wypowiedzi.Do tej pory poznali?my ró?ne formy powita? i po?egna? w ró?nych sytuacjach komunikacyjnych w Europie.Sta?a si? nam bli?sza tematyka zwi?zana ze szko??,sp?dzaniem wolnego czasu,rodzin?,tradycjami ?wi?t,miejscem zamieszkania.Uczyli?my si? tak?e kol?d,które ?piewali?my na uroczysto?ci op?atka organizowanego co roku przez UTW.
Zaj?cia z j?zyka niemieckiego prowadzi bezp?atnie mgr Aleksandra Odachowska

sporz?dzi?a:
Agata Pstr?gowska


Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl