Sekcje: Gimnastyczna, Turnusy Rehabilitacyjne

TURNUSY REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Organizator: Zenobia Bartnicka

Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe organizowane s? od 2006 roku wspólnie z UTW Olsztyn. Pierwszy turnus odby? si? jesieni? 2006r w o?rodku „Floryn” w Mielnie-Unie?ciu. Wzi??o w nim udzia? 9 osób. W 2007 roku z tej formy skorzysta?o ju? 36 s?uchaczy, którzy go?cili tak?e w Ustce – o?rodek „Ewa” oraz Ciechocinku –„Krystynka”. W 2008 roku na pobytach rehabilitacyjno-wypoczynkowych przebywa?o 27 osób, a do listy o?rodków do??czy?o „Mazowsze” w ?ebie. Rekordowy pod wzgl?dem frekwencji by? 2009 rok. Na turnusach w ?ebie, Ciechocinku oraz Krynicy Zdrój – ”Lwigród” przebywa?o 81 s?uchaczy.

W 2010 roku zrealizowano nast?puj?ce turnusy:
Ciechocinek         stycze?         dla 30 osób
Busko Zdrój         kwiecie?         dla 10 osób
?eba             kwiecie?         dla 20 osób
Krynica Zdrój         pa?dziernik     dla 10 osób

Lata 2012 - 2013
    Turnusy rehabilitacyjne w Sanatorium „Krystynka” w Ciechocinku w okresie 05.01.2012 do 19.01.2012
– turnus 14 dniowy – 10 osób
- turnus 10 dniowy - 2 osoby
Turnus rehabilitacyjny w OW „ Rafa?” w Busku – Zdroju
– 14 dniowy w okresie 01.09 – 14.09.2012 – 2 osoby,
    Turnusy rehabilitacyjne w Sanatorium „Krystynka” w Ciechocinku w
okresie 05.01.2013 do 19.01.2013
– turnus 14 dniowy – 6 osób
- turnus 10 dniowy - 4 osoby
w okresie 20.01.2013 do 03.02..2013 14 dniowy – 2 osoby

Planowane s? nast?pne turnusy w drugiej po?owie roku 2013.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela: Zenobia Bartnicka
Tel. 668 990 362

SEKCJA GIMNASTYCZNA

Zaj?cia ciesz? si? du?ym zainteresowaniem.Uczestnicy spotykaj? si? systematycznie raz w tygodniu na jedn? godzin?.Pocz?tkowo ?wiczenia odbywa?y si? w sali gimnastycznej Zespo?u Szkó? Medycznych przy ul.Wolno?ci.Sal? udost?pnia?a nieodp?atnie pani dyrektor Ma?gorzata ?unkiewicz.O nasz nastrój i dobre zdrowie dba?a prowadz?ca - p.Magdalena Lipi?ska.Od lutego 2008r. do chwili obecnej gimnastyk? prowadzi p.Anna Rutkowska.Z wielk? trosk? dba o nasze zdrowie,maj?c na uwadze mo?liwo?ci swych podopiecznych.Sali gimnastycznej u?ycza bezp?atnie dyrektor Zespo?u Szkó? Zawodowych Nr1 przy ul.Pocztowej- p.Dariusz Che?mi?ski.Gimnastyka rehabilitacyjna to usprawnienie cia?a oparte na leczeniu ruchem.?wiczenia ruchowe,przystosowane do mo?liwo?ci i potrzeb osób dojrza?ych,poprawiaj? kondycj?,sprawiaj? przyjemno?? i daj? wewn?trzn? rado??.?wiczenia fizyczne dzia?aj? na wszystkie nasze narz?dy wewn?trzne,wzmacniaj? i uodparniaj? nasz organizm.Mamy ?wiadomo??,?e systematycznie uprawiana gimnastyka pozwoli nam na utrzymanie sprawno?ci fizycznej i zdrowia do pó?nej staro?ci.Ludzie starsi uprawiaj?cy gimnastyk? systematycznie,czuja si? znacznie m?odsi i odczuwaj? rado?? ?ycia.
Jeste?my bardzo wdzi?czni,?e mo?emy uczestniczy? w tych zaj?ciach i poprawia? jako?? swojego ?ycia.
Gimnastyka odbywa si? w ka?dy poniedzia?ek - godz.16,30 -17,30Sporz?dzi?a:
Barbara Ch?dzy?skaZUMBA

20 listopada powsta?a nowa sekcja taneczno - aerobikowa ZUMBA. Zaj?cia odbywaj? si? we wtorki i czwartki o godz,12,00 w Si?owni u Jacka, na ul.Aleksandra Or?owskiego 23. Zaj?cia prowadzi Joanna Berestowska


Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl