Sekcja: Chór CANTIAMO

Opiekun sekcji/dyrygent: Agnieszka Smolicz

Chór "Cantiamo" spotyka sie w czwartki o godz 9,00 w Miejskim Domu Kultury.

Spotkanie za?o?ycielskie Sekcji odby?o si? 14 grudnia 2005r- uczestniczy?o w nim 20 osób.
Pierwszym akompaniatorem by? p. Wies?aw Makowski, który wspó?pracowa? z Sekcj? do czerwca 2006r. Od listopada 2006 r; akompaniuje nam p. Stanis?aw Pokrzywnicki ktgóry dba o w?a?ciwe brzmienie i dynamik? wykonywanych utworów.
Zaj?cia Sekcji odbywaj? si? w ka?d? ?rod? w Miejskim Domu Kultury w godz od 10,00 do 11,30. Co roku zwi?ksza si? ilo?? cz?onków Sekcji, obecnie jest w niej 40 osób.
Repertuar Sekcji to przede wszystkim pie?ni patriotyczne ale równie? turystyczne, ludowe i biesiadne. ?piewamy znane utwory ale ci?gle uczymy si? nowych.
Dzi?ki zaanga?owaniu dyrygenta, akompaniatora ale równie? wszystkich cz?onków sekcjii /chóru, pracujemy nad coraz trudniejszymi wokalnie i rytmicznie utworami.
Wiele pie?ni ?piewamy na dwa g?osy co wymaga od wszystkich wykonawców cierpliwo?ci, wytrwa?o?ci w ?wiczeniach i wiary w to, ?e ?piew zabrzmi poprawnie.
Po?wi?camy na to wiele godzin ?wicze?. Du?o czasu po?wi?cili?my na prze?wiczenie utworu „Gaudeamus Igitur” do którego wszyscy wykonawcy podchodz? z du?? odpowiedzialno?ci?.. Jego wykonanie jest zawsze du?ym prze?yciem nie tylko nas wykonawców ale równie? wszystkich s?uchaczy UTW. Ci?gle poszerzamy repertuar chóru.
Sekcja „Wspólne ?piewanie” to grupa entuzjastów, która spotyka si? po to by ?piewa? dla siebie i innych. Ka?dy wyst?p to prze?ycie i oczekiwanie na to jak zabrzmi? utwory, jak oceni? nas s?uchacze. Wymaga to du?o pracy i wytrwa?o?ci psychicznej szczególnie od prowadz?cych.
Rado?? przynosi szczególnie ?piew i wyst?py przed publiczno?ci? która oklaskami wynagradza nam trud w?o?ony w opracowanie pie?ni. Wiemy ?e ?piew ??czy ludzi dlatego cieszymy si? bardzo kiedy na wspólnych spotkaniach ?piewaj? z nami wszyscy.
Co roku w styczniu odwiedzamy dzieci z Przedszkola Nr 4 w Dzia?dowie gdzie raem z dzie?mi ?piewamy kol?dy i pl?samy. Wszyscy razem bawimy si? wspaniale.
W najbli?szym czasie zamierzamy bra? udzia? w przegl?dach chórów i wyst?pow?? przed szersz? publiczno?ci?.

Sprawozdanie z pracy Sekcji:
Chór Cantiamo
za I semestr roku 2011/2012.

"Chór Cantamo" w roku akademickim 2011/2012 rozpocza? prac? ju? w sierpniu 2011r.. Mimo wakacji cz?onkowie chóru cwiczyli by wystapi? na "Dni Dzia?dowa".
Nasz wyst?p zatytu?owalismy: "Przez Polsk? Krain?". Wykonali?my piosenki "w?druj?c" muzycznie przez ca?? Polsk?.
Wyst?pili?my na rynku dzia?dowskim a razem z nami spiewa?a publiczno?? tam zebrana.
We wrzesniu 2011 na prosb? Stowarzyszenia Amazonek wystapili?my z koncertem z okazji ?wi?ta Amazonek.. Równie? i ten wyst?p bardzo podoba? si? s?uchaczom.

Przed rozpocz?ciem roku akademickiego cwiczyli?my "Gaudeamus" którym zainaugurowalismy nowy Rok Akademicki 2011/2012.
We wrzesniu i pa?dzierniku dzi?ki uzyskanej dotacji z Urz?du Miasta zorganizowalismy warsztaty muzyczne które prowadzi?a pani Kinga Musia? z Wydzia?u Sztuki UWM. Na zaj?ciach poznalismy budow? i funkcj? aparatu g?osowego. ?wiczylismy postaw? ?piewacz?, oddyczanie, poprawno?? brzmienia g?osu . Poszerzyli?my dzieki temu swój warsztat muzyczny ucz?c si? nowych kanonów i piosenek.

Przed spotkaniem op?atkowym UTW ?wiczylismy poprawno?? wykonania znanych kol?d a Pani Kinga Musia? uczy?a nas nowych kol?d i spiewania w dwug?osie..

13 grudnia Chór Cantiamo wystapi? na spotkaniu op?atkowym zorganizowanym na dziedzi?cu zamku przez Urz?d Miasta Dzia?dowo. Nawi?zalismy bli?sz? wspó?prac? z Burmistrzem Miasta i Radnymi.

Cieszy nas ?e mo?emy ?piewa? nie tylko dla w?asnej przyjemno?ci ale równie? dawa? innym przyjemno?? s?uchania.
?piew nas ?aczy i wyzwala dobro a o to nam chodzi.
Jak Zawsze tak i tym razem chia?abym podzi?kowa? Dyrektorowi MDK p Ma?kowiakowi i jego pracownikom za zrozumienie i przyjazne traktowanie w MDKu.

Opiekun Sekcji
Agnieszka Smolicz

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl