Sekcje: , Wzajemnej pomocy

SEKCJA WZAJEMNEJ POMOCY

opiekun - Jerzy Giezek, tel. 0 600 285 922

Sekcja rozpocz??a dzia?alno?? w 2005 roku z chwil? zarejestrowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dzia?dowie.
Cz?onkowie Sekcji spotykaj? si? w w ka?dy pierwszy i trzeci poniedzia?ek miesi?ca, o godz. 10,00 w Centrum Edukacji w Dzia?dowie , przy ul.Pocztowej (pok. Nr 3).
Obecnie do sekcji nale?y 18 cz?onków.
Formu?a przynale?no?ci do Sekcji jest otwarta i mo?e do niej nale?e? ka?dy cz?onek UTW.
Sekcja posiada swoje logo, przedstawiaj?ce w grafice czarno-bia?ej dwie witaj?ce si? d?onie..
Dnia 05 lutego 2007 roku, na spotkaniu sekcji przyj?to jednog?o?nie motto o tre?ci: „Cz?owiek jest wielki, nie tym co posiada, lecz przez to – kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli si? z innymi”.
Motto to zosta?o zaczerpni?te z jednej z homilii , Papie?a Polaka – Jana Paw?a II.
Do najistotniejszych przedsi?wzi?? realizowanych przez Sekcj? i jej cz?onków nale?y zaliczy?:
pe?nienie dwuosobowych dy?urów podczas wyk?adów i innych uroczysto?ci UTW,
pomoc, wsparcie i opieka nad chorymi i niepe?nosprawnymi s?uchaczami.
Poradnictwo prawne w sprawach: urz?dowych, administracyjnych i rehabilitacyjnych w tym orzecznictwa inwalidzkiego,
upami?tnienie jubileuszy s?uchaczy UTW.
W okresie dotychczasowej dzia?alno?ci od 2005 roku do ko?ca 2009 , cz?onkowie Sekcji odbyli 79 spotka?, w których ?acznie wzi??o udzia? ponad 900 osób.
Opiekun Sekcji udzieli? 487 porad z zakresu prawa karnego, administracyjnego i skarbowego.
Cz?onkowie Sekcji na co dzie? s?u?? pomoc? potrzebuj?cym tej pomocy s?uchaczom UTW w sytuacja trudnych.
Zapewniaj? logistyczna opiek? w nag?ych przypadkach.
Towarzysza i pomagaj? osobom chorym w pokonywaniu dolegliwo?ci.
Odwiedzaj? s?uchaczy w domach. Pomagaj? za?atwia? niektóre sprawy urz?dowe.
Na pro?b? osób ci??ko chorych, opiekun sekcji organizowa? zapewnienie ci?g?o?ci dostaw krwi do transfuzji i operacji. (Zabiega? te? o pomoc w tym zakresie u wybitnego krwiodawcy Wies?awa Spychalskiego).
Cz?onkowie Sekcji czynnie bior? te? udzia? w pracach innych sekcji a opiekun w posiedzeniach Zarz?du UTW i spotkaniach organizowanych przez w?adze samorz?dowe.

Sporz?dzi?:
Jerzy Giezek

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl