Kronika UTW

2017.03.23 Promocja ksi??kiObrazki dzia?dowskie w MBP
23 marca 2017r w MBP w Dzia?dowie odby?a si? promocja ksi??ki El?biety Zakrzewskiej "Obrazki dzia?dowskie" Jest to powie?c obyczajowa, w fabu?? której zosta?y wplecione realia Dzia?dowa z okresu mi?dzywojennego. Oczywi?cie... [więcej]

2017.03.11 Widowisko s?owno-muzyczne- Statek Casablanca w P?o?nicy
11 marca 2017 roku grupa studentów UTW pojecha?a do P?o?nicy na widowisko s?owno-muzyczne "Statek Casablanca".Najpi?kniejsze arie, duety i sceny z oper i operetek w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego IWIA... [więcej]


2017.03.07 Wycieczka do Warszawy
7 marca studenci UTW pojechali na wycieczk? do Warszawy. W programie by?o zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem i spektakl "Ostra jazda" w Teatrze Komedia ... [więcej]

2017.03.06 Wyk?ad dr Dariusza Cz?api?skiego- Zjawisko deprecjacji autorytetu a poczucie jako?ci ?ycia seniorów
6 marca 2017 r. wyk?ad dla studentów UTW wyg?osi? dr Dariusz Cz?api?ski z WSIiE, który 28.01.2017r. zosta? rektorem Wy?szej Szko?y Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Z tej okazji gratulacje w... [więcej]


2017.02.27 Teatr przy stoliku-Kredyt
27 lutego w MBP w Dzia?dowie Teatr przy stoliku wystawi? sztuk? "Kredyt", któr? przeczytali aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Grzegorz Jurkiewicz i Marcin Kiszluk.Komentarzem opatrzy?a opiekun cyklu El?bieta... [więcej]

2017.02.23 Zabawa karnawa?owa-restauracja Przedzamcze.
Tradycyjnie jak co roku studenci UTW uczestniczyli w zabawie karnawa?owej, która odby?a si? w restauracji Przedzamcze w Dzia?dowie 23 lutego 2017 roku. W tym roku go?cili?my grup? studentów UTW z... [więcej]


2017.02.20 Walne zebranie sprawozdawcze cz?onków UTW
20 lutego 2017 roku odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze UTW, w którym uczestniczy?a ponad po?owa cz?onków. Przewodnicz?cym zebrania zosta? Marian Odachowski, a protokolantami zosta?y : Janina Zyznowska i Wies?awa Chojnacka.Sprawozdanie... [więcej]

2017.02.06 Wyk?ad dr Danuty Kamilewicz-Ruci?skiej-Samotno?c!!!Samotn o?c???
6 lutego 2017 roku dr Danuta Kamilewicz-Ruci?ska z UWM w Olsztynie wyg?osi?a wyk?ad-Samotno?c !!! Samotno?c??? W niezwykle ciekawy sposób dr Danuta zapozna?a studentów UTW z ró?nymi rodzajami samotno?ci: interpersonaln?, spo?eczn?,... [więcej]


2017.01.16 Wyk?ad mgr Jaros?awa Jagodzi?skiego-Polska jest niezwyk?a
16 stycznia 2017 roku w auli CKU w Dzia?dowie odby? si? wyk?ad pt. Polska jest niezwyk?a. By? to ciekawy wyk?ad o niezwyk?ych miejscach i wydarzeniach w Polsce. Szlakami... [więcej]

2016.12.15 Uczta mi?dzypokoleniowa chóru UTW w Przedszkolu nr 1
Uczta mi?dzypokoleniowa chóru UTW i przedszkolaków odby?a si? 15 grudnia w Przedszkolu nr1. .Mali aktorzy przedstawili Jase?ka a chór "Cantiamo"wyst?pi? z repertuarem kol?d. Panowa?a mi?a ?wi?teczna atmosfera. ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl