Kronika UTW

2006.02.01 wyjazd do sanatorium
Turnusy rehabilitacyjne w Mielnie Unie?ciu i Ciechocinku ... [więcej]

2005.12.27 Wigilia
Wigilia z op?atkiem i kol?dami ... [więcej]


2005.12.20 Sekcje. Kursy. Lektoraty i ich opiekunowie
- Sekcja literacka - Bogumi?a Stachowiak - Sekcja "Wspólne ?piewanie" - Agnieszka Smolicz-Pytlik - Sekcja krajoznawczo-turystyczna - Marian Odachowski ... [więcej]

2005.12.08 Tematyka wyk?adów 2005/06
1. Echa powsta?czych strza?ów. Ziemia dzia?dowska w dobie powsta? narodowych 1794 - 1864 mgr Marian Odachowski 2. Stosunki mazowiecko-krzy?ackie w okresie ?redniowiecza. prof. El?bieta Kowalczyk... [więcej]


2005.11.17 Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006
Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 Udzia? wzi?li: JM Rektor WSIiE TWP w Olsztynie prof. Dr hab. Witold ?ukaszewicz ... [więcej]

2005.10.20 Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków UTW
Odby?o si? Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków UTW z udzia?em 41 osób. Walne ustali?o wysoko?? wpisowego / 15 z? / oraz sk?adki semestralnej / 15 z? / i wybra?o S?d Kole?e?ski... [więcej]


2005.09.27 rejestracja UTW
S?d Rejonowy w Olsztynie zarejestrowa? UTW w Dzia?dowie jako stowarzyszenie pod numerem: 0000239778. ... [więcej]

2005.09.19 patronat WSIiE TWP w Olsztynie
otrzymali?my oficjalne stanowisko JM. Rektora WSIiE TWP w Olsztynie o przyj?ciu patronatu nad naszym Uniwersytetem oraz deklaracj? wspó?pracy i pomocy. Do bezpo?rednich kontaktów wyznaczony zosta? dr Dariusz Cz?api?ski. ... [więcej]


2005.09.16 jubileusz 10-lecia UTW w Olsztynie
delegacja naszego UTW / Jadwiga Trzci?ska, Agata Pstr?gowska/ uczestniczy?a w obchodach jubileuszu 10-lecia oraz inauguracji roku akademickiego 2005/2006 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie. ... [więcej]

2005.07.06 zebranie za?o?ycielskie UTW
W Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Dzia?dowie odby?o si? zebranie za?o?ycielskie UTW. Uczestniczy?o w nim 19 osób. Jednog?o?nie podj?to uchwa?? o powo?aniu Uniwersytetu. Przyj?to statut oraz wybrano Zarz?d i Komisj? Rewizyjn?.... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.09.06 Wycieczka w Bieszczady
Przyjmujemy zapisy na wycieczke 6-dniowa w Bieszczady, ktora odbedzie sie we wrzesniu w terminie 6-11 wrzesnia 2020 Koszt wycieczki 1250 zl. Wyjezdzamy pociagiem nocnym do Przemysla 5 wrzesnia wieczorem i... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl