Kronika UTW

2011.04.18 Klub Mi?osników Opery i Operetki- " Czarodziejski Flet" W.A Mozarta
W dniu 18.04.2011 odby?o si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W trakcie spotkania cz?onkowie Klubu obejrzeli oper? "Czarodziejski Flet" W.A. Mozarta. S?owo wst?pne do cz?onków Klubu wyg?osi?... [więcej]

2011.04.11 Szko?a Cukrzycy. Wyk?ad IV
Kolejny wyk?ad ze Szko?y Cukrzycy dotyczy? leczenia cukrzycy. Arkadiusz Smolicz wyja?ni? s?uchaczom bardzo szczegó?owo, dla kogo przeznaczone s? leki doustne. ... [więcej]


2011.04.07 Spotkanie Uniwersytetów Warmii i Mazur
Przedstawiciele Zarz?du uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur które odby?o si? na Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie. Wymieniono pogl?dy i do?wiadczenia z dzia?alno?ci UTW. Ustalono ?e... [więcej]

2011.03.09 Klub Mi?osników Opery i Operetki- " Wiede?ska Krew" J. Straussa
W dniu 09.03.2011 odby?o si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W trakcie spotkania cz?onkowie Klubu obejrzeli operetk? J.Straussa "Wiede?ska krew". ... [więcej]


2011.03.08 Wycieczka do Torunia i Bydgoszczy
Cz?onkowie sekcji krajoznawczo-turystycznej postanowili uczci? tegoroczny Dzie? Kobiet wycieczk? :). Pojechali?my do Torunia i Bydgoszczy. Ju? w autokarze czeka?a nas mi?a niespodzianka. Opiekun sekcji- p.Marian Odachowski,sk?adaj?c ?yczenia wszystkim Paniom-wr?czy? czekolady.Pogoda... [więcej]

2011.03.07 Szko?a Cukrzycy. Wyk?ad III
Wyk?ad III ze Szko?y Cukrzycy.Tytu? wyk?adu:?ywienie w cukrzycy-prawda i mity. Wyk?ady ko?cz? si? testem z wyk?adu poprzedniego i ciesz? si? wielkim zainteresowaniem w?ród s?uchaczy. ... [więcej]


2011.02.28 Wyk?ad mgr Aleksandry Korzeniewskiej "Transplantologia- drugie ?ycie"
Po zebraniu sprawozdawczym - mgr Aleksandra Korzeniewska wyg?osi?a wyk?ad na temat transplantologii.Pani mgr A.Korzeniewskiej towarzyszy? p.Miros?aw Piotrowicz,który podda? si? przeszczepowi nerki.W wyk?adzie uczestniczy?a równie? m?odzie? z gimnazjum nr 1 w... [więcej]

2011.02.28 Walne Zebranie Sprawozdawcze
w auli CKU przy ul. Polnej w Dzia?dowie odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2010. Zebranie prowadzili p.Krystyna Mroczkowska-prezes i p.Antoni Furtak - zca. ... [więcej]


2011.02.24 Bal karnawa?owy
24 lutego w kawiarni "Wkra" s?uchacze UTW spotkali si? na wspólnej zabawie karnawa?owej. Przyby?ych powita? Jerzy Giezek. ?yczy? wszystkim udanej zabawy i szampa?skiego humoru:) I tak te? si? sta?o! Wspania?a... [więcej]

2011.02.15 Wyk?ad mgr Doroty Duchniewicz-Cz?api?skiej
15 lutego 2011r w auli DCKU przy ul.Polnej, mgr Dorota Duchniewicz-Cz?api?ska z WSIiE TWP w Olsztynie wyg?osi?a wyk?ad:"Psychologia pó?nej doros?o?ci- czyli o mo?liwo?ci pomy?lnego starzenia si? ". ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl