Kronika UTW

2016.05.10 Wyk?ad o szkockich Orkadach
10 maja 2016r dr Halszka Lele? w swoim wyk?adzie zaprosi?a s?uchaczy na szkockie Orkady.Ten archipelag wysp, na pó?noc od Szkocji ma bardzo ciekaw? histori?. Kultura miejscowych Piktów miesza?a si? z... [więcej]

2016.05.07 IV Ogólnopolski Marsz Studentów UTW
7 maja 2016r 18 amatorów kilków wzi??o udzia? w IV Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW. Warunkiem uczestnictwa by?o przej?cie minimum 5 km, my przemaszerowali?my 8 km. By?o pi?knie, humory dopisywa?y wszystkim... [więcej]


2016.04.26 Te rzeczy czyli dawni Polacy o mi?o?ci, erotyce i sprawach intymnych-wyk?ad
26 kwietnia 2016r odby? si? wyk?ad "Te rzeczy czyli dawni Polacy o mi?o?ci, erotyce i sprawach intmnych", który wyg?osi?a dr hab. Iwona Maciejewska z Instytutu Filologii Polskiej UWM. Pani Irena... [więcej]

2016.04.12 Prof. dr hab. Cz. Ho?dy?ski-Spacer po wybranych ogrodach Anglii
12 kwietnia mieli?my mo?liwo?c poznania wielu ciekawych ogrodów angielskich poprzez uczestnictwo w wyk?adzie prof. dr hab. Czes?awa Ho?dy?skiego pt "Spacer po wybranych ogrodach Anglii". Profesor przybli?y? nam Chelsea Physic Garden-... [więcej]


2016.04.08 Wyjazd do Filharmonii w Olsztynie-Maxim Vengerov- w ho?dzie H. Wieniawskiemu
8 kwietnia nasi studenci pojechali do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej w Olsztynie na koncert pt. "W ho?dzie Henrykowi Wieniawskiemu".Wyst?pi? Maxim Vengerov- jeden z najwybitniejszych wspó?czesnych artystów-muzyków, wirtuoz skrzypiec i altówki, dyrygent i... [więcej]

2016.03.11 Wyjazd do Teatru Muzycznego w ?odzi na operetk?-Weso?a Wdówka
11 marca 2016r. pojechali?my do Teatru Muzycznego w ?odzi na operetk? "Weso?a Wdówka". Wyjazd by? po??czony ze zwiedzaniem P?ocka. Pani przewodnik bardzo ciekawie omówi?a histori? miasta. Byli?my przed pomnikiem W?adys?awa... [więcej]


2016.03.08 Wyk?ad dr Magdaleny Dziugie?-?aguny-O kobietach w ?yciu Sienkiewicza
8 marca w Dzie? Kobiet nasze Panie mia?y dwie atrakcje. Do po?udnia ciekawy i interesuj?cy wyk?ad dr Magdaleny Dziugie?-?aguny pt. "O kobietach w ?yciu Henryka Sienkiewicza",wieczorem koncert i recytacja... [więcej]

2016.02.23 Walne zebranie sprawozdawcze. Spotkanie z oficerem Policji i wyk?ad-Bezpiecze?stwo osób starszych
23 lutego 2016r. odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze, które przyj??o sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarz?du, Komisji Rewizyjnej oraz S?du Kole?e?skiego. Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zarz?d niemal jednog?o?nie otrzyma?... [więcej]


2016.02.09 Wyk?ad dr in?. El?biety Brandt-?ywienie-porady praktyczne, chocia? niepopularne
9 lutego 2916r. odby? si? wyk?ad dr in?. El?biety Brandt " ?ywienie- porady praktyczne, chocia? niepopularne". By? to bardzo interesuj?cy wyk?ad. Pani dr przedstawi?a piramid? ?ywienia oraz wiele ciekawych i... [więcej]

2016.02.04 Wyjazd do Bydgoszczy na operetk?-Hrabina Marica-Opera Nova
4 lutego 2016r. 44 stydentów pojecha?o do Bydgoszczy. W programie wycieczki by?o zwiedzanie Muzeum Fotografii przy WSG, obiad w campusie uczelni, udzia? w wyk?adzie prof. dr Marka Chamota "Polskie zabytki... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl