Kronika UTW

2017.10.05 Wycieczka do ?odzi i okolic
W dniach 3-5 pa?dziernika 2017r. pojechali?my na wycieczk? do ?odzi. W pierwszy dzie? zwiedzili?my katedr? pw. Naj?wi?tszej Marii Panny we W?oc?awku. Gotycka ?wi?tynia kryje wiele cennych dzie? sztuki m.in. najstarsze... [więcej]

2017.08.24 Tradycyjna impreza integracyjna organizacji pozarz?dowych-Rybno
Rada Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzia?dowskiego zorganizowa?a tradycyjn? imprez? integracyjn? dla cz?onkówOrganizacji Pozarz?dowych w dniu 24 sierpnia 2017 roku w restauracji "?witezianka" w Rybnie.Za organizacj? imprezy odpowiedzia?ny by? przewodnicz?cy ROPPD-Antoni Furtak.W?ród... [więcej]


2017.08.05 Festiwal Kultury Kresowej - Mr?gowo
5 sierpnia 2017 roku grupa studentów UTW pojecha?a do Mr?gowa na Festiwal Kultury Kresowej.Byc tam i ogl?dac na ?ywo to s? niesamowite wra?enia. Te pi?kne ludowe stroje , piosenki to... [więcej]

2017.06.12 Uroczyste zako?czenie roku akademickiego 2016/2017
12 czerwca uroczyste zako?czenie roku akademickiego rozpocz?li?my wyk?adem dr Andrzeja Stoi?skiego z Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie "O sensach nadawanych sprawiedliwo?ci spo?ecznej". W bardzo ciekawy sposób dr Stoi?ski omówi? sprawiedliwo?c... [więcej]


2017.06.08 Przedwakacyjne spotkanie DKK
W czwartek 8 czerwca , cz?onkowie DKK przy UTW w Dzia?dowie, spotkali si? po raz ostatni w tym roku akademickim. Omawiana ksi??ka to krymina? Agnieszki Olejnik "Dante na tropie". Oprócz... [więcej]

2017.06.05 Przedwakacyjne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki
W poniedzia?ek 5 czerwca odby?o si? ostatnie przed wakacjami spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. By?y kwiaty, podzi?kowania i ogromna t?sknota za nast?pnym spotkaniem, które odb?dzie si? dopiero w nowym... [więcej]


2017.06.03 Senioriada 2017 E?k 1-3 czerwca 2013 r.
W dniach 1-3 czerwca bralismy udzia? w Senioriadzie 2017 w E?ku. W Senioriadzie uczestniczy?o blisko 200 osób z 20 tu UTW Warmii i Mazur. Uczestnicy rywalizowali w... [więcej]

2017.05.24 Wycieczka na Dolny ?l?sk i do Drezna
Sprawozdanie merytoryczne z wycieczki na Dolny ?l?sk i do Drezna... [więcej]


2017.05.19 Wystawa i koncert w Filharmonii Ba?tyckiej
19 maja 2017r. grupa s?uchaczy UTW na zaproszenie Rajmunda Szczepa?skiego bra?a udzia? w otwarciu jego wystawy fotograficznej w Filharmonii Ba?tyckiej oraz w koncercie z okazji 500-lecia Reformacji. Przy okazju uda?o... [więcej]

2017.05.13 Spacer wokó? jeziora w Lidzbarku
13 maja o?mioosobowa reprezentacja naszego UTW wzi??a udzia? w spacerze wokó? jeziora w Lidzbarku Welskim. Zaprosili nas s?uchacze UTW z Lidzbarka, podj?li smaczn? zupk? i lodami na terenie Nadle?nictwa oraz... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl