Kronika UTW

2011.02.08 Klub Mi?osników Opery i Operetki- " Halka" S Moniuszki
W dniu 08.02.2011 odby?o si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W trakcie spotkania cz?onkowie Klubu obejrzeli oper? "Halka Stanis?awa Moniuszki. ... [więcej]

2011.02.07 Szko?a Cukrzycy. Wyk?ad II.
Drugi wyk?ad ze Szko?y Cukrzycy dotyczy? samokontroli,jej celów i zasad. A tak?e roli wysi?ku fizycznego. ... [więcej]


2011.01.31 Wyk?ad Franciszka Skibickiego "Dzia?dowskie jezioro"
W auli DCKU przy ul.Polnej,s?uchacze UTW wys?uchali kolejnego wyk?adu z historii Dzia?dowa. Tym razem p.Franciszek Skibicki przedstawi? histori? dzia?dowskiego jeziora. ... [więcej]

2011.01.18 Wyk?ad dr Doroty Bartnickiej
18 stycznia w auli CKU przy ul.Polnej,dr Dorota Bartnicka z WSIiE TWP w Olsztynie wyg?osi?a wyk?ad "Praca jako kategoria spo?eczna i pedagogiczna". Po wyk?adzie s?uchacze... [więcej]


2011.01.11 I Spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery, Operetki i Baletu
W dniu 11.01.2011r odby?o si? I Spotkanie Organizacyjne Sekcji Klub Mi?o?ników Opery, Operetki i Baletu. Do Sekcji przyst?pi?o 32 osoby. W trakcie spotkania obejrzeli?my fragmenty operetki "Ksi??niczka Czardasza" ... [więcej]

2011.01.10 Szko?a Cukrzycy. Wyk?ad I
W auli DCKU odby? si? pierwszy z dziewi?ciu wyk?adów o cukrzycy. Cykl wyk?adów nosi nazw? "Szko?a Cukrzycy". Prowadzi lekarz Arkadiusz Smolicz. Pierwszy wyk?ad nosi? tytu?:Cukrzyca-co to za choroba?Jak rozpozna??Dlaczego... [więcej]


2010.12.08 Spotkanie Sekcji Wspólne ?piewanie
Sekcja Wspólne ?piewanie, czyli chór Cantiamo, spotka?a si? w kawiarni "Da Vinci". Przy kawie i ?wi?tecznych s?odko?ciach p.Agnieszka Smolicz-Pytlik podsumowa?a mijaj?cy rok.Podzieli?a si? uwagami z Przegl?du Chórów Amatorskich i przedstawi?a... [więcej]

2010.12.07 Spotkanie op?atkowe
Po wyk?adzie mia?o miejsce ,tradycyjne ju?, spotkanie op?atkowe. Przybyli na nie równie? starosta Marian Janicki i burmistrz Bronis?aw Mazurkiewicz.Spotkanie poprowadzi? p.Antoni Furtak - wiceprezes UTW. Ks.Zdzis?aw Syldatk odczyta? fragment Ewangelii... [więcej]


2010.12.07 Wyk?ad mgr Wies?awa Na??cza
W auli DCKU przy ul.Polnej odby? si? kolejny wyk?ad. Mgr Wies?aw Na??cz z WSIiE TWP w Olsztynie wyg?osi? wyk?ad pt:"Koncepcja obywatelstwa a polityka spo?eczna". Wyk?ad przybli?y? s?uchaczom zagadnienia polskiej polityki... [więcej]

2010.12.05 Wycieczka do Opery Ba?tyckiej w Gda?sku.
W Wycieczce do Opery Ba?tyckiej w Gda?sku na spektakl operowy G.Verdiego pt:."Rigoletto" uczestniczy?o ponad 50 s?uchaczy UTW. Przed spektaklem zwiedzili?my te? Muzeum Bursztynu, Bazylik? Mariack? oraz z?o?ylismy kwiaty przed Pomnikiem... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl