Kronika UTW

2015.03.06 Fletnia Pana
W pi?tek 6.03.2015r sal? koncertow? Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej wype?ni?y d?wi?ki fletni Pana. Na widowni znale?li si? równie? studenci naszego UTW. Na tym do?? egzotycznym drewnianym instrumencie d?tym zagra? urodzony na Ukrainie... [więcej]

2015.03.04 Spotkanie ze starost?
4 marca 2015r odby?o si? spotkanie Zarz?du UTW ze starost? powiatu dzia?dowskiego-panem Marianem Janickim. ... [więcej]


2015.03.01 "Romanca Operowo"
1 marca 2015r nasi studenci pojechali do Filharmonii Warmi?sko-Mazurskiej do Olsztyna na widowisko "Romanca Operowo". W widowisku oprócz zespo?u Romanca wzi?li udzia? znani ?piewacy operowi:Sylwia Lorens i Leszek ?widzi?ski. Oprócz... [więcej]

2015.02.26 "?ladami Mazurów"
W czwartek 26 lutego 2015r w Dzia?dowie i Skurpiu GOK P?o?nica we wspó?pracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Towarzystwem Mi?o?ników Ziemi Dzia?dowskiej zorganizowa? niezwykle interesuj?ce spotkania "?ladami Mazurów". Ich tematem... [więcej]


2015.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
W dniu 24.02.2015 r odby?o si? kolejne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Nowym Prezesem Zarz?du zosta? kol. Antoni Furtak Pe?ny sk?ad nowego Zarz?du , Komisji Rewizyjnej i S?du... [więcej]

2015.02.23 Musical "Les Miserables"
Mi?o?nicy opery i operetki 23 lutego 2015r. na ma?ej sali widowiskowej Starego Domu Kultury obejrzeli musical "Les Miserables" na motywach powie?ci Wiktora Hugo "N?dznicy". ... [więcej]


2014.12.14 Bal Andrzejkowy 27 11 2014
Tradycyjnie w restauracji WKRA odby? si? doroczny Bal Andrzejkowy. Zabawa by?a wspania?a. ... [więcej]

2014.11.13 Wyró?nienie za zas?ugi na rzecz integracji spo?ecznej dla Wiceprezesa A.Furtaka
W dniu 13.11.2014 r na zamku w Olsztynie odby?a si? Gala wr?czania nagród i wyró?nie? Marsza?ka Województwa Jacka Protasa za dzia?alno?? na rzecz osób starszych i integracji spo?ecznej. Jednym z... [więcej]


2014.05.19 II Marsz "Nordic Walking Studentów UTW 2014"
Stowarzyszenie "Akademia Z?otego Wieku" Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie zorganizowa? II Marsz "Nordic Walking Studentów UTW 2014".Wspó?organizatorami by?y Polska Federacja Nordic Walking i Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gda?sku.... [więcej]

2014.02.24 Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz?onków UTW
24 lutego odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawcze Cz?onków UTW. Zebranie odby?o si? w nowej siedzibie DARu przy ul.J.Hallera 15. Przyby?o 149 osób-co stanowi?o 60,5% wszystkich cz?onków UTW. St?d te? zebranie... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl