Kronika UTW

2018.02.26 Walne zebranie sprawozdawcze cz?onków UTW
26 lutego odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW. Zebranie poprowadzi? Andrzej Odachowski. Na protokolantów powo?ano Janin? Zyznowsk? i Wies?aw? Chojnack?. Prezes Antoni Furtak przedstawi? sprawozdanie merytoryczne z dzia?alno?ci... [więcej]

2018.02.08 Zabawa karnawa?owa-restauracja Przedzamcze.
Tradycyjnie jak co roku w lutym odby?a si? zabawa karnawa?owa w restauracji Przedzamcze. Uczestniczyli w niej studenci naszego uniwersytetu i kilku studentów UTW z Lidzbarka.By?a mi?a atmosfera, pocz?stunek i dobra... [więcej]


2018.02.05 Wyk?ad mgr El?biety Michalak dotycz?cy profilaktyki uzale?nie?.
5 lutego 2018 roku wyk?ad dotycz?cy profilaktyki uzale?nie? poprowadzili mgr El?bieta Michalak i mgr Rados?aw Gruss. Wyk?ad zosta? poprowadzony w bardzo ciekawy i interesuj?cy sposób. ... [więcej]

2018.01.20 Wyjazd do teatru w Elbl?gu na spektakl Sk?piec
Dnia 20 stycznia 2018 roku na du?ej scenie Teatru im. Sewruka w Elbl?gu odby? si? spektakl pt. "Sk?piec". Nasi studenci mieli mo?liwo?c obejrzenia tego dramatu, który opowiada o cz?owieku ogarni?tym... [więcej]


2018.01.15 Wyk?ad dr Katarzyny W?glickiej-Ma?o znane uzdrowiska kresowe i widowisko kabaretowo-wokalne Lilianki
15 stycznia 2018 roku wys?uchali?my ciekawego wyk?adu dr Katarzyny W?glickiej "Ma?o znane uzdrowiska kresowe". Pani Katarzyna zapozna?a nas z sanatoriami kresów po?udniowowschodnich. W bardzo interesuj?cy sposób przybli?y?a nam uzdrowiska... [więcej]

2017.12.11 Spotkanie op?atkowe-Restauracja Przedzamcze
Tradycyjne spotkanie op?atkowe odby?o si? w restauracji Przedzamcze 11 grudnia 2017 roku o godzinie 17-tej. W?ród go?ci zaproszonych byli: radna sejmiku warmi?sko-mazurskiego-Teresa Nowakowska, burmistrz Grzegorz Mrowi?ski, starosta Marian Janicki i... [więcej]


2017.12.04 Wyk?ad dr Agnieszki Kowalskiej-Prawa pacjenta
4 grudnia w sali CKU odby? si? wyk?ad "Prawa pacjenta". Pani dr Agnieszka Kowalska bardzo dok?adnie przedstawi?a nam prawa pacjentów. By?o wiele pyta? do wyk?adowcy. Wszyscy z wyk?adu wyszli zadowoleni.... [więcej]

2017.12.02 IV Warmi?sko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespo?ów UTW i ATW "Hej Kol?da"
2 grudnia 2017 roku nasz chór Cantiamo pojecha? do Olsztyna na IV Warmi?sko-Mazurski Festiwal Chórów i Zespo?ów Wokalnych Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku "Hej Kol?da" Nasz chór zaj?? trzecie miejsce... [więcej]


2017.11.26 Balet "Jezioro ?ab?dzie"
30-tu studentów UTW postanowi?o obejrzec balet "Jezioro ?ab?dzie" w Gdynia Arenie w wykonaniu The Royal Moscow. Klasyczny balet w czterech aktach to opowie?c o tragicznej mi?o?ci Odetty pod postaci? pi?knego... [więcej]

2017.11.23 Zabawa andrzejkowa-Przedzamcze
Tradycyjnie jak co roku zabawa andrzejkowa dla studentów UTW odby?a si? 23 listopada 2017 roku w restauracji Przedzamcze.Wszyscy bawili?my si? przy muzyce do 22-ej. ... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.04.25 Koncert Wiedenski
Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedenski, ktory odbedzie sie 25 kwietnia 2020 roku o godzinie 17-tej w auli UWM w Olsztynie .Najwieksze przeboje Johanna Straussa , najpiekniejsze arie i duety... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl