Kronika UTW

2016.09.09 Impreza integracyjna organizacji pozarz?dowych w Rybnie
9 wrze?nia 2016 r uczestniczyli?my w imprezie integracyjnej organizacji pozarz?dowych w Rybnie. Na imprez? przyby?o oko?o 100 osób z Rybna, Lidzbarka i Dzia?dowa. By? grill i ta?ce do 22-ej. Humor... [więcej]

2016.06.14 uroczyste zako?czenie roku akademickiego
14 czerca 2016r odby?o si? uroczyste zako?czenie roku akademickiego studentów UTW w CKU w Dzia?dowie. Uroczysto?ci rozpocz??y si? wyk?adem prorektoraWSIiE w Olsztynie dr Tadeusza Pawlusa. Wyk?ad "Prakseologia jako nauka... [więcej]


2016.06.09 Warmi?sko-Mazurska Senioriada 2016
W dniach 9-11.06.2016r odby?a si? Warmi?sko-Mazurska Senioriada 2016. 10 czerwca nasz kolega Leon Chojnacki uczestniczy? w rajdzie rowerowym i zaj?? w ogólnej klasyfikacji II miejsce. Gratulacje dla naszego kolegi. W... [więcej]

2016.06.02 Przedwakacyjne spotkanie DKK
2 czerwca cz?onkowie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki spotkali si? po raz ostatni przed wakacjami. Podzi?kowali p.Ewie Sotomskiej-moderatorce za ciekaw? lektur? i ciekawe prowadzenie spotka?. ?yczyli odpoczynku i s?onecznych wakacji. Na spotkaniu... [więcej]


2016.05.16 V I?awski Przegl?d Chórów UTW
16 maja 2016r w i?awskim kinoteatrze Pasja odby? si? V I?awski Przegl?d Chórów UTW z województwa warmi?sko-mazurskiego. Udzia? wzi??y chóry:Pasjonata z Olsztyna, Cantiamo z Dzia?dowa, Canzona z Bartoszyc, Z?ota Jesie?... [więcej]

2016.05.12 Spotkanie sympatyków DKK z pisark? Joann? ?amejc
12 maja 2016r odby?o si? bardzo interesuj?ce i ciep?e spotkanie z pisark? Joann? ?amejc, której ksi??k? "Nawrócenie wied?my" DKK omawia? wcze?niej na jednym ze spotka?. ... [więcej]


2016.05.10 Wyk?ad o szkockich Orkadach
10 maja 2016r dr Halszka Lele? w swoim wyk?adzie zaprosi?a s?uchaczy na szkockie Orkady.Ten archipelag wysp, na pó?noc od Szkocji ma bardzo ciekaw? histori?. Kultura miejscowych Piktów miesza?a si? z... [więcej]

2016.05.07 IV Ogólnopolski Marsz Studentów UTW
7 maja 2016r 18 amatorów kilków wzi??o udzia? w IV Ogólnopolskim Marszu Studentów UTW. Warunkiem uczestnictwa by?o przej?cie minimum 5 km, my przemaszerowali?my 8 km. By?o pi?knie, humory dopisywa?y wszystkim... [więcej]


2016.04.26 Te rzeczy czyli dawni Polacy o mi?o?ci, erotyce i sprawach intymnych-wyk?ad
26 kwietnia 2016r odby? si? wyk?ad "Te rzeczy czyli dawni Polacy o mi?o?ci, erotyce i sprawach intmnych", który wyg?osi?a dr hab. Iwona Maciejewska z Instytutu Filologii Polskiej UWM. Pani Irena... [więcej]

2016.04.12 Prof. dr hab. Cz. Ho?dy?ski-Spacer po wybranych ogrodach Anglii
12 kwietnia mieli?my mo?liwo?c poznania wielu ciekawych ogrodów angielskich poprzez uczestnictwo w wyk?adzie prof. dr hab. Czes?awa Ho?dy?skiego pt "Spacer po wybranych ogrodach Anglii". Profesor przybli?y? nam Chelsea Physic Garden-... [więcej]strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl