Sekcje: Fotograficzna,

Sekcja Fotograficzna zosta?a powo?ana 25 marca 2015 roku. Opiekunem sekcji z upowa?nienia Zarz?du UTW zosta? Janusz Lis.
Sekcja fotograficzna skupia ludzi lubi?cych fotografowa?, dla których fotografia jest pasj?. Zatrzymuj? w kadrze wszystko, co jest ich zdaniem godne uwagi. Dla jednych jest to architektura i jej detale, widziane w ró?nych porach dnia i w czasie ró?nych zjawisk atmosferycznych. Innych fascynuje fotografowanie przyrody: fauny i flory. Jeszcze
inni fotografuj? ludzi i zdarzenia w których bior? udzia?.
Cz?onkowie sekcji spotykaj? si? co dwa tygodnie w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wolno?ci. W czasie spotka? uczestnicy prezentuj? swoje zdj?cia o okre?lonej wcze?niej tematyce. S? one omawiane przez wszystkich uczestników. Ciekawe i godne uwagi fotografie mo?na zobaczy? w galerii jak równie? w naszym biuletynie.
Maria Koz?owska

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl