Sekcje: Fotograficzna,

Sekcja Fotograficzna zosta?a powo?ana 25 marca 2015 roku. Opiekunem sekcji z upowa?nienia Zarz?du UTW zosta? Janusz Lis.
Sekcja fotograficzna skupia ludzi lubi?cych fotografowa?, dla których fotografia jest pasj?. Zatrzymuj? w kadrze wszystko, co jest ich zdaniem godne uwagi. Dla jednych jest to architektura i jej detale, widziane w ró?nych porach dnia i w czasie ró?nych zjawisk atmosferycznych. Innych fascynuje fotografowanie przyrody: fauny i flory. Jeszcze
inni fotografuj? ludzi i zdarzenia w których bior? udzia?.
Cz?onkowie sekcji spotykaj? si? co dwa tygodnie w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Wolno?ci. W czasie spotka? uczestnicy prezentuj? swoje zdj?cia o okre?lonej wcze?niej tematyce. S? one omawiane przez wszystkich uczestników. Ciekawe i godne uwagi fotografie mo?na zobaczy? w galerii jak równie? w naszym biuletynie.
Maria Koz?owska

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl