Sekcje: Plastyczna,

WARSZTATY PLASTYCZNE

opiekun - Emilia Wo?ejszo

Sekcja warsztaty plastyczne rozpocz??a dzia?alno?? 13.11.2006r. Zaj?cia odbywaj? si? w pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury w Dzia?dowie pod kierunkiem jej instruktorki Emilii Wo?ejszo. Obecnie do sekcji nale?y 8 osób, które poznaj? ró?ne rodzaje materia?ów i technik plastycznych. Spotkania przy herbatce i nastrojowej muzyce to tak?e okazja do rozmów na temat sztuki, spraw bie??cych, dyskusji o przeczytanych ksi??kach i artyku?ach. Udzia? w warsztatach pozwala niekiedy odkry? i udoskonali? w?asne, cz?sto ukryte, uzdolnienia plastyczne. Jest sposobem mi?ego sp?dzenia czasu, realizacji swoich pasji i zainteresowa?, rozwijania talentów. Dostarcza wielu satysfakcji.

3 czerwca 2007 roku prace naszych uczestników by?y prezentowane na Festynie Zdrowia w Parku Honorowych Dawców Krwi – przy „Medyku”. Kolejna wystawa mia?a miejsce w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Dzia?dowie.

Brali?my udzia? w konkursie plastycznym organizowanym przez Urz?d Miasta, „Heinz Glas” i „Dekorglass” z okazji „?wi?ta Szk?a” w 2007 roku. El?bieta Gajtkowska zaj??a II miejsce w konkursie na projekt opakowania szklanego do kosmetyków, a Wanda Stankiewicz III miejsce w konkursie na projekt zdobienia butelek. Wyró?nienia otrzyma?y tak?e pozosta?e prace Kole?anek: Reginy Fridrich, Ireny Rojewskiej, Krystyny Sztramskiej.

W maju 2009 roku prace uczestników sekcji / rysunki, obrazy, szk?o u?ytkowe / by?y wystawione w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dzia?dowie.

SPRAWOZDANIE za I semestr 2017/2018

Sprawozdanie z dzia?alno?ci sekcji Warsztaty plastyczne
Za I semestr roku 2017/2018

Opiekunem sekcji jest plastyk p. Emilia Wo?ejszo.
W zaj?ciach plastycznych w I semestrze roku 2017/2018 systematycznie uczestniczy?y 4 osoby. Od 17 pa?dziernika 2017 roku spotkali?my si? 14 razy.
Nadal doskonalimy wra?liwo?? plastyczn? w postrzeganiu rzeczywisto?ci oraz umiej?tno?ci w pos?ugiwaniu si? kresk? i plam?.
Efektem tego by?y wystawy prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dzia?dowie:
- w grudniu 2017r.- pod has?em: „?wi?teczne nastroje” autor Pani Hanna Iwanow – zak?adki do ksi??ek i kartki ?wi?teczne.
- w styczniu 2018 – pod has?em „ Pos?anie anio?ów” autorstwa pani El?biety Held.
Delikatne i eteryczne anio?ki towarzyszy?y w dniu 31 stycznie przedstawieniu
pt” „Anio?y do mnie wysy?aj” . By? to monta? s?owno-muzyczny. Scenariusz napisa?a pani El?bieta Zakrzewska w który w??czy?a wiersze dzia?dowskich poetów z Dzia?dowskiej Ku?ni S?owa.
- w lutym 2018r – w Miejskiej Bibliotece Publicznej prezentuje pe?ne delikatno?ci i uroku akwarele kole?anka Hanna Iwanow.
W br Pani Hanna Iwanow odda?a na licytacj? w Wielkiej Orkiestrze ?wi?tecznej Pomocy dwie akwarele , w ramach licytacji sprzedano je za kwot? 100 z? ka?da.
Nasze spotkania przy kawie i herbacie odbywaj? si? w ka?dy wtorek o godz. 13tej przy mi?ej atmosferze. S? one okazj? do wymiany zda? i refleksji , równie? na tematy plastyczne.
El?bieta Gajtkowska


Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl