Sekcje: Literacka, Dyskusyjny Klub Ksi??ki

DYSKUSYJNY KLUB KSI??KI przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dzia?dowie.

SPRAWOZDANIE
DYSKUSYJNEGO KLUBU KSI??KI
DZIA?AJ?CEGO PRZY UTW
ROK AKADEMICKI 2018/2019

    Po przerwie wakacyjnej spotkali?my si? 13 wrze?nia, kolejny rok w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzia?dowie. Termin i godzina spotka? pozostaj? bez zmian tzn. godz. 16.30 w pierwszy czwartek miesi?ca.
Spotkana DKK-UTW
(data spotkania, tytu? czytanej ksi?zka i ilo?? osób na spotkaniu)
1. 13.09. M. Szczygie?, 20 lat nowej Polski w reporta?ach. (16)
2. 4.10. P. Daly, Gdy przejdziesz przez próg. (17)
3. 8.11. K. Kolberger, Przypadek nie Przypadek (21)
4. 6.12. A. Amer, Kroniki z zycia ptaków i ludzi (19)
5. 10.01. P. R. Evans, Papierowe marzenia (22)
6. 7.02. M. Gutowska-Adamczyk, Kalendarze (18)
7. 7.03. W. Mann, K. Materna, Podró?e ma?e i du?e (22)
8. 4.04. M. Lee, Nic nie trwa wiecznie (19)
9. 9.05. I. Karpowicz, So?ka (16)
10. 6.06. A. P?owiec, W cieniu magnolii (19)

21.01. W Bibliotece 10 osób bra?o udzia? w warsztatach „Najnowsza literatura austriacka”. Omawiali?my ksi??k? P. Rotha, Listy z Polski. Warsztaty prowadzi? Rafa? Grzenia, projekt finansowany przez Austriackie Forum Kultury..
Aktualnie DKK liczy 23 cz?onków, przeci?tnie na spotkaniu by?o 20 osób. 29.07. byli?my w Le?niczówce Pranie, wiersze K. I. Ga?czy?skie i Z. Herberta czyta?a M. Komorowska. W Narodowym Czytaniu fragmenty pierwszego rozdzia?u „Przedwio?nia” S. ?eromskiego czyta?y A. Smolicz i J. Stempka. 25.04. wys?uchali?my w Bibliotece s?uchowisko „Druciany krzy?yk”, którego autorka K. Sztramska jest cz?onkiem DKK.
Cz?onkowie Klubu brali udzia? w promocjach, m.in.:
27.09. na zamku promocja ksi??ki T. Szambory „I?owo”
22.02. promocja tomiku wierszy E. K?osowskiego
9.05. spotkanie z W. Mierzw? promuj?cym ksi??k? „Zrozumie? Mazury”
28.05. promocja „Bajek mazurskich” w wyborze E. Sotomskiej
7.06. promocja tomiku wierszy J. Dzenis „Na karuzeli czasu”

Dzia?dowo, czerwiec 2019 r.
Moderator Ewa Sotomska

SEKCJA LITERACKA

Opiekun - Bogumi?a Stachowiak

Wspó?organizatorzy: Aleksandra Kowalska /Kurki/, Ewa Or?owska /Turza Wielka/

Sekcja dzia?a od pocz?tku powstania UTW w Dzia?dowie. Organizuje spotkania okoliczno?ciowe z okazji Dnia Kobiet, majówek, po?egnania lata, wigilii. Najbardziej znana jest ze spotka? poetów, twórców oraz mi?o?ników poezji i literatury w postaci tzw. „Biesiad Poetyckich”. Odbywaj? si? one w Gminnej Bibliotece Publicznej w Burkacie oraz filiach bibliotecznych w Kurkach, Turzy Wielkiej i Filicach. Bior? w nich udzia? s?uchacze UTW oraz mieszka?cy Dzia?dowa i okolicznych wsi, których ??czy umi?owanie poezji. Sekcja jest otwarta na twórczo?? nowych osób oraz ró?norodno?? gatunków literackich.
W biesiadach i spotkaniach brali udzia? znani lokalni poeci, zaproszeni go?cie oraz debiutanci:Marianna Olkowska, Ewa Stangrodzka, Zenona Cie?lak-Szymanik, Wiktor Golubski, Barbara Sitek-Wyr?bek /Ciechanów/, Wies?aw Kerber /Go?otczyzna/, Teresa Dwórznik-Roma?ska /Jab?onowo/, Jan Poniatowski /Wroc?aw/, Halina Wylot, Edwin K?osowski /Turza Wielka/, Jolanta Hanna Wi?niewska, El?bieta Karlsson, Renata Samoraj, Anna Czuraj-Struzik, Adam Surmacz, Krystyna Sztramska, Justyna Konopka, Gra?yna Lech, Anna Cegie?ka, Julia Zbróg /Purga?ki/, Bogumi?a Stachowiak, Nina Pieckowska.

Z okazji ?wi?t

?ycz? wszystkim moi mili
by te ?wi?ta biel? l?ni?y,
By na ?wiecie by? dostatek
Nie g?odowa? ?aden dzieciak

By prezentów ca?a góra, pod choinke zajecha?a
By twarz ka?da w szcz??ciu l?ni?a
Gwiazda rado?? przynosi?a
Hej kol?da, kol?da

E.Karlsson

Przeglądaj galerię zdjęć

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl