Ważne wydarzenia

2012.04.16 Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Dzia?dowie w dniach 16 i 17 kwietnia 2012r..
Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur "Uniwersytety III Wieku na Warmii i Mazurach – wspó?praca z uczelniami i samorz?dami –... [więcej]

2012.03.19 Ogólnopolski Kongres UTW w Warszawie
Z okazji Roku UTW w dniach 19/20 marca w Sali Kongresowej Pa?acu Kultury w Warszawie odbyl si? Kongres UTW. Na Kongresie akredytowani byli Prezesi UTW oraz na swój koszt ,... [więcej]


2012.02.27 Walne zebranie sprawozdawczo-Wyborcze
W dniu 27 lutego 2012 odby?o si? Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie cz?onków Stowarzyszenia UTW. Z uwagi na wa?no?? spraw (zmiana statutu)- obecno?? cz?onków dopisa?a, wi?c nie by?o problemu z quorum. Uchwalono... [więcej]

2012.02.08 Konferencja "Zaanga?uj si?" w Warszawie
8 lutego 2012 r. konferencja „ZAANGA?UJ SI?!” oficjalnie zainaugurowa?a polskie obchody Europejskiego Roku Aktywno?ci Osób Starszych i Solidarno?ci Mi?dzypokoleniowej 2012 (ER 2012). wi?cej informacji... [więcej]


2012.02.02 Uchwa?a Senatu RP o ustanowieniu "Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku"
W dniu 2 lutego Senat RP podja? Uchwa?ae o ustanowieniu roku 2012 - "Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku." Pe?ny tekst Uchwa?y w za?aczniku ... [więcej]

2011.10.20 Konferencja UTW Warmii i Mazur w Olsztynie.
w dniach 20/21.10.2011r w Olsztynie , Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie zorganizowa?a 2 dniowa Konferencje Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur. W czasie Konferencji jej uczestnicy (delegaci 18UTW) wys?uchali wyk?adu... [więcej]


2010.09.02 UTW w Dzia?dowie otrzyma? Dyplom Samoakredytacji
02.09.2010 UTW w Dzia?dowie otrzyma? Dyplom Samoakredytacji przyznany przez Fundacj? Uniwersytetu Jagiello?skiego. Przej?cie procesu samoakredytacji przez UTW w Dzia?dowie ?wiadczy o wysokim poziomie naszych dzia?a? i nadaje... [więcej]

2010.05.16 Powo?anie Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur
Na spotkaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa warmi?sko-mazurskiego które odby?o si? w Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie przedstawiciele 15 UTW (z 17 istniejacych) województwa, zdecydowali si? powo?a? nieformalne Porozumienie UTW... [więcej]


2010.04.29 Rada Miasta Dzia?dowo uchwali?a "Program wspierania aktywno?ci i zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu seniorów na lata 2010 – 2015
29.04.2010r.Rada Miasta Dzia?dowo uchwali?a "Program wspierania aktywno?ci i zapobiegania wykluczeniu spo?ecznemu seniorów na lata 2010 – 2015" którego projekt zosta? opracowany w naszym UTW . Program otwiera mo?liwo?ci dla wszystkich... [więcej]


strona: 1 2 3

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.06.29 Uwaga Pilne!!Zwrot zaliczki-Bieszczady
Zapraszamy do biura UTW 2 lipca wszystkich uczestnikow planowanej wycieczki w Bieszczady po zwrot wplaconej zaliczki. Czekamy na Panstwa od godziny 10-tej w czwartek. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl