2018.10.18 - Konferencja w Olsztynie dla UTW Warmii i Mazur


18 pa?dziernika w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym odby?a si? konferencja podsumowuj?ca projekt "Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski otwiera bramy wiedzy dla uniwersytetów trzeciego wieku", w której udzia? wzi??o 13 uniwersytetów trzeciego wieku Warmii i Mazur.Aula by?a wype?niona w ca?o?ci. Od po?owy marca seniorzy naszego województwa brali udzia? w wyk?adach i warsztatach zwi?zanych m.in. ze zdrowiem i ?yciem cz?owieka, ogrodnictwem i rolnictwem, prawid?owymi relacjami z m?odszym pokoleniem, np. wnukami, sprawami finansowymi i domowym bud?etem. A to dzi?ki specjalnie przygotowanemu przez UWM projektowi, na który UWM otrzyma? dofinansowanie w wysoko?ci 339 tys. z?. od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego. Po wyst?pieniu prorektora ds. nauki prof.-Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. kszta?cenia i studentów- prof. Jerzego Przyborowskiego, pe?nomocnika rektora UWM ds. uniwersytetu trzeciego wieku- prof. Stefana Smoczy?skiego i prezesa Federacji UTW- Antoniego Furtaka wys?uchali?my wyk?adu dotycz?cego faktów i mitów medycyny prewencyjnej. Wyk?ad wyg?osi? prof. Tomasz Stompór, Prodziekan ds. nauki i wspó?pracy Wydzia?u Lekarskiego. Na zako?czenie konferencji ks. dr Tomasz Garwoli?ski-dyrektor Biblioteki Wy?szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmi?skiej "Hosianum" i Wydzia?u Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie wyg?osi? wyk?ad "Co mo?na odkryc w zabytkowej ksi??ce?"

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl