2024.02.28 - Walne zebranie sprawozdawcze UTW


Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działdowie zwołuje w dniu 28 lutego 2024 roku o godz.9.45 w I terminie w obecności połowy członków +1, o godz.10.15 w II terminie ,bez względu na liczbę obecnych członków.

Miejsce Zebrania : Aula Centrum Kształcenia Ustawicznego ul Polna 11a w Działdowie.1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza (protokolanta) obrad,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przyjęcie regulaminu obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
Sprawozdawczego UTW.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej
prawomocność obrad zebrania.
9. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2023.
10. Sprawozdanie finansowe z wykonania preliminarza budżetowego
za rok 2023.
11. Przedstawienie projektu preliminarza budżetowego na rok 2024.
12. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (bilans).
13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
14. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.
16. Dyskusja.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – głosowanie nad
uchwałami proponowanymi przez Zarząd i członków.
15. Zamknięcie obrad.


Uwaga:
Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 27 lutego 2023 r. dostępny w biurze Zarządu w dniu 22.02. 2024 r. oraz przy stole prezydialnym w dniu Zebrania.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2023.11.17 Wycieczka do Malborka
14 listopada 2023 roku studenci UTW zwiedzali największy zamek gotycki na świecie. To zamek w Malborku- najpotężniejsza twierdza średniowiecznej Europy-przez 150 lat był stolicą państwa krzyżackiego.Dwaj wspaniali przewodnicy w ciągu... [więcej]

Galeria

Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni Wycieczka do Golubia Dobrzynia i Szafarni
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl