2012.04.17 - Konferencja UTW Warmii i Mazur


W dniach 16,17 kwietnia odby?a si? w Dzia?dowie Konferencja UTW Warmii i Mazur.Konferencj? zorganizowano z okazji Europejskiego Roku Aktywno?ci Seniorów i Wspó?pracy Mi?dzypokoleniowej oraz Roku UTW. Patronat sprawowa? marsza?ek województwa Jacek Protas.
Konferencj?,która odbywa?a si? w auli Dzia?dowskiego CKU, rozpocz?? wyst?p chóru UTW w Dzia?dowie "Cantiamo". Pod kierunkiem Agnieszki Smolicz-Pytlik chór zaprezentowa? trzy utwory:hymn naszego Uniwersytetu,Dona nobis i Dzieweczka ze ?l?ska. Na bis za?piewano "Kanon".
Zebranych powita? prezes Jerzy Giezek.Nast?pnie g?os zabra? wicemarsza?ek Jaros?aw S?oma.Odznaczy? "Za Zas?ugi dla Województwa Warmi?sko-Mazurskiego" prezesa Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie - Czes?awa Wojniusza.G?os zabierali równie? pose? na Sejm RP - dr El?bieta Gelert, prorektor UWM prof.dr hab. Krzysztof Janczukowicz, kanclerz WSIiE TWPw Olsztynie -mgr Wies?aw Na??cz,starosta dzia?dowski - Marian Janicki,pe?nomocnik prezydenta Elbl?ga ds osób starszych - Teresa Urban, Wyk?ad"U progu rewolucji spo?ecznej ludzi starzej?cych si?" przedstawi? prof.dr hab. Janusz Trempa?a z UKW w Bydgoszczy.Po przerwie, w drugiej cz??ci obrad, przeprowadzono dyskusj? panelow? na temat:"Uniwersytety Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach. Wspó?praca z uczelniami i samorz?dami - bariery i wyzwania".
Po po?udniu, o godz.17,00, w MDK delegaci i s?uchacze UTW wys?uchali koncertu Kwartetu "les Femmes",a nast?pnie uczestniczyli w kolacji z ta?cami w restauracji "Podzamcze".
Drugi dzie? obrad rozpocz?? si? od wycieczki po Zamku. Oprowadza? Marian Odachowski - przewodnicz?cy Rady Miasta, zca prezesa UTW. Obrady delegatów odbywa?y si? na Zamku. Dotyczy?y pracy Uniwersytetów i przyj?cia dokumentu ko?cowego,którego cz??? stanowi? apel m.in. do w?adz centralnych,wojewódzkich i lokalnych o wspieranie UTW, dzia?alno?ci obywatelskiej seniorów oraz o pomaganie osobom starszym.
Delegaci otrzymali albumy ze zdj?ciami z pierwszego dnia konferencji i sprawozdanie z obrad. Dzi?kowano bardzo serdecznie za perfekcyjne przygotowanie Konferencji.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.09.06 Wycieczka w Bieszczady
Przyjmujemy zapisy na wycieczke 6-dniowa w Bieszczady, ktora odbedzie sie we wrzesniu w terminie 6-11 wrzesnia 2020 Koszt wycieczki 1250 zl. Wyjezdzamy pociagiem nocnym do Przemysla 5 wrzesnia wieczorem i... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl