2018.09.12 - Szkolenie wst?pne uczestników POWER


W dniach 11-12.09.2018 roku odby?o si? szkolenie wst?pne uczestników projektu POWER w Sali Konferencyjnej Hotelu Willa Pallas w Olsztynie. Uczestników konferencji przywita? i przedstawi? ogólny zarys projektu szkolenia Prezes Federacji UTW WiM- Antoni Furtak oraz przedstawicielka Urz?du Marsza?kowskiego- Joanna Glezman. Nasze UTW reprezentowali Antoni Furtak-prezes Federacji, Zenobia Bartnicka-skarbnik UTW i Krystyna Wasiak- cz?onek zarz?du. W pierwszym dniu odby?o si? szkolenie wst?pne uczestników projektu POWER "Szko?a Liderów Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku". Warsztaty "Praktyczne cwiczenia z tematu: Od pomys?u do Projektu" prowadzili trenerzy: Piotr Pniewski i Monika Hausman-Pniewska. W drugim dniu odby?o si? szkolenie Kadra UTW Warmii i Mazur-mobilna i kompetentna w dzia?aniu- Wyk?ad "Sztuka wyst?pie? publicznych" . Trenerem prowadz?cym by? mgr Karol Bartkowski. Szkolenie to by?o dofinansowane z bud?etu Samorz?du Województwa Warmi?sko-Mazurskiego i ?rodków w?asnych Federacji UTW Warmii i Mazur. Konferencja przybli?y?a nam praktyczne zasady pisania projektów i sposoby pozyskiwania ?rodków na dzia?alno?c naszego UTW oraz jak byc dobrym Liderem w swoim UTW. Ponadto mieli?my mo?liwo?c integracji z innymi liderami Uniwersytetów dzia?aj?cych w województwie warmi?sko-mazurskim.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl