2015.10.19 - Program Uroczysto?ci X-lecia UTW w dniu 19 pa?dziernika


19 pa?dziernika - uroczyste obchody X-lecia UTW w Dzia?dowie -     odb?d? si? w Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Dzia?dowie przy ul. Polnej 11 A.
    9:50- 9:55 – posadzenie drzewka X-lecia UTW
    10:00 - 11:20 - Otwarcie uroczysto?ci - wyst?pienie Prezesa UTW,     Go?ci Honorowych oraz odznaczenia dzia?aczy UTW i Go?ci
    11:20 - 11:30 - Podpisanie „Porozumienia” o wspó?pracy pomi?dzy     Wy?sz? Szko?? Gospodarcz? w Bydgoszczy i UTW w Dzia?dowie.
    11:30 - 11:45 - Zako?czenie uroczysto?ci. Wyst?p chóru „Cantiamo“.
    11:45 - 11:50 - Inauguracja Roku Akadem. 2015/2016 - „Gaudeamus“.
    11:55 - 12:55 – Wyk?ad: „Godno?? pracy ludzkiej w katolickiej nauce     spo?ecznej” - Prorektor WSIiE TWP w Olsztynie - dr Tadeusz Pawlus.
    12:55 - 13:00 - Przerwa.
    13:00 - 14:15 - Recital wokalny pt.: „Ten zegar stary ... co budzi     wspomnienia...”ks. dr Zbigniew St?pniak - bas, bassoprofundo i ,
    mgr Agnieszka Panasiuk - fortepian.
    17:00 - 24:00 - Impreza integracyjna dla s?uchaczy UTW Dzia?dowo oraz     Delegatów UTW Warmii i Mazur.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl