2020.03.19 - Komunikat UTW w Dzialdowie z dnia 17 marca 2020r. w sprawie niezb?dnych dzialan UTW w zwiazku z zagrozeniem epidemiologicznym


Majac na uwadze rozwijajaca si? sytuacje dotyczaca zachorowan na koronawirusa COVID-19 oraz koniecznoscia zminimalizowania zagrozen dla czlonkow UTW i ich rodzin Zarzad UTW uznal za pilne i konieczne podjecie nastepujacych zalece? i decyzji
1. Wlasciwe osoby natychmiast odwolaja wszystkie zaplanowane spotkania, narady, koncerty, imprezy, itp. W zwi?zku z dzialalnoscia UTW i nniezwlocznie poinformuj? o tym zainteresowane osoby.
2.Powyzsze zalecenia i decyzje maja charakter nadzwyczajny ze wzgl?du na powage sytuacji. Zarzad ma w szczególno?ci na uwadze fakt, ze wiekszosc czlonkow UTW to seniorzy i osoby w podesz?ym wieku, które sa szczególnie nara?one zagrozenia zwi?zane z koronawirusem
3. Istnieje wrecz bezwzgledna potrzeba zminimalizowania takiego ryzyka. Jak podal w swoim komunikacie Glowny Inspektor Sanitarny"skupiska ludzi to srodowisko sprzyjaj?ce rozprzestrzenianiu si? koronawirusz. Seniorzy, aby unikn?? zakazenia powinnipowinni ograniczy? przebywanie w miejscach publicznych." Jakkolwiek zaplanowane w okresie wiosennym wszelkiego rodzaju imprezy dla czlonkow UTW nie zaliczja si? wprost do kategorii przestrzeni publicznej, to w praktyce maja one zbli?ony charakter.
4Zarzad YTW w pe?ni podziela, ze wstrzymanie udzia?u we wszelkiego rodzaju imprezach ma charakter kszta?towania otoczenia cz?owieka. Powyzsze postanowienia wprost obliguj? UTW do przeciwdzia?ania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa, w szczególno?ci majac na uwadze podj?te przez organy administracji rzadowej decyzje o zamykaniu szkol, uczelni,odwolywaniu wszelkiego rodzaju imprez. Zarzad wychodzi z zalozenia, i? znacznie trudniejsze mo?e by? odzyskanie utraconego zdrowia przez naszych czlonkow. Wymienione imprezy b?d? mogly si? odbyc w pó?niejszym terminie, kiedy zagrozenie epidemiologiczne b?dzie nizsze lub nie b?dzie wystepowac.
5. Musimy tak?e pamietac, ze jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej jeste?my zobowi?zani do wykazania si? w tej sytuacji postawa obywatelska i przeciwdzialac rozprzestrzenianiu si? koronawirusa na obszarze naszego kraju.

Prezes UTW Jerzy Giezek

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl